Advokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & ChlipalaAdvokátska kancelária Bukovinský & Chlipala Špecializácia

ŠpecializáciaAko slovenskí právnici veľmi dobre poznáme potreby našich klientov ako aj špecifiká slovenského právneho prostredia. Pri poskytovaní právneho poradenstva sa preto  orientujeme predovšetkým na nasledujúce oblasti práva:


SÚDNE SPORY, VYMÁHANIE POHĽADÁVOK Z OBCHODNÉHO STYKU

právne analýzy obsahujúce návrhy na optimálne uspokojenie pohľadávok, osobné rokovania s dlžníkmi, uplatnenie zabezpečovacích nástrojov spojených s pohľadávkami, právne poradenstvo pri postúpení pohľadávok a vypracovanie súvisiacej zmluvnej dokumentácie.

Pozrite si naše referencie


PRÁVO INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOMÉNY

vypracovanie a posúdenie softwarových zmlúv, právny audit v oblasti ochrany autorských práv k softwaru, právne analýzy v oblasti informačných technológií (IT), právne poradenstvo pre e-business.

Pozrite si naše referencie


OCHRANNÉ ZNÁMKY A PATENTY, AUTORSKÉ PRÁVO A OKS

príprava prihlášok, zastupovanie v konaní, zastupovanie v sporoch, príprava licenčných zmlúv, skúmanie „Freedom to Operate“, zastupovanie autorov a výkonných umelcov, príprava licenčných zmlúv, zastupovanie voči organizáciám kolektívnej správy

Pozrite si naše referencie


FÚZIE, AKVIZÍCIE A INVESTÍCIE (CEZHRANIČNÉ ZLÚČENIA, STARTUP-y)

fúzie a akvizície spoločností a majetkových účastí, investície prostredníctvom súkromných fondov, majetková a právna reštrukturalizácia spoločností, vykonanie Due Diligence, príprava a realizácia DataRoomu, predinvestičné previerky – právny audit, právne poradenstvo pri výbere vhodnej právnej formy transakcie a príprava kompletných zmluvných dokumentov pre transakciu.

Pozrite si naše referencie


NEHNUTEĽNOSTI

komplexné návrhy právnych vzťahov pri nakladaní s majetkom, príprava zmluvnej dokumentácie pri kúpe a predaji majetku, návrhy a posúdenia nájomných zmlúv a leasingových zmlúv, zastupovanie v konaní pred katastrálnymi úradmi, stavebnými úradmi a pod.

Pozrite si naše referencie


OBCHODNÉ PRÁVO / PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

založenie, registrácia obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach, vypracovanie právnych stanovísk k otázkam obchodných spoločností, vypracovávanie obchodných zmlúv, zastupovanie v obchodných a majetkových sporoch, výkon činnosti likvidátora.

Pozrite si naše referencie


OBČIANSKE PRÁVO

vypracovávanie zmlúv najmä kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o pôžičke, poradenstvo pri dedičských konaniach, zastupovanie v občianskoprávnych sporoch, autorské a patentové právo – registrácia ochranných známok.


PRACOVNÉ PRÁVO

právny audit pracovnoprávnych vzťahov v spoločnosti, príprava a posúdenie pracovných zmlúv a dohôd so zamestnancami, vypracovanie interných predpisov spoločnosti, úprava pracovnoprávnych a iných vzťahov s členmi orgánov spoločnosti, riešenie prípadných sporov so zamestnancami.


ŠPORTOVÉ PRÁVO A BOJ PROTI DOPINGU

zastupovanie športovcov, športových klubov, príprava a posudzovanie hráčskych zmlúv, príprava úpravy dokumentov v boji proti dopingu

Pozrite si naše referencie