Naše pripomienky - národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 2030

Úrad vlády SR otvoril verejné konzultácie k pracovnej verzii strategického dokumentu s názvom SLOVENSKO, KTORÉ SI VERÍ. Pripomienky je možné zasielať do 10. septembra 2022 prostredníctvom na to určeného formuláru dostupného tu: https://formulare.vlada.gov.sk/pripomienky-nsvvi/

Nepochybne ide o ambicióznu iniciatívu, citujeme (s. 3-4): „Zmeny navrhované v tejto stratégii majú za cieľ formovať odolnú a konkurencieschopnú krajinu, ktorá je atraktívna pre talentovaných ľudí a inovatívne firmy z celého sveta, ktorá napreduje v niekoľkých pre Slovensko kľúčových oblastiach výskumu, vývoja a inovácií, a ktorej verejné inštitúcie - cez inovatívny postup a efektívnu spoluprácu so súkromným sektorom - vedia riešiť aj komplexné a ťažko predvídateľné výzvy.“

Tento strategický cieľ by sme mali dosiahnuť:

(i) budovaním a alokovaním potrebných kompetencií;

(ii) zvyšovaním dôvery naprieč inovačným ekosystémom;

(iii) zavedením formálnych mechanizmov, ktoré zjednodušia a sprehľadnia riadenie výskumu, vývoja a inovácií;

(iv) budovaním celovládnej spolupráce; a

(v) nastavením mechanizmov na seba-revitalizáciu stratégie (s. 4-5).

Ďalej v texte dokumentu sú pomenované konkrétnejšie spôsoby dosahovania jednotlivých čiastkových cieľov.

Právnej podpore a manažmentu inovácií sa u nás v Bukovinský & Chlipala | Law Firm venujeme dlhodobo. Aj preto nás teší, že bolo vypočuté naše minuloročné volanie po komplexnejšom prístupe a potrebe ťažiskového zamerania na inovácie, a nie len na duševné vlastníctvo. Oceňujeme tiež, že viaceré navrhované opatrenia sú inšpirované osvedčenými príkladmi zo zahraničia v zmysle „nemusíme vynaliezať koleso“.

Podľa nášho názoru – a v tomto duchu budú znieť aj naše pripomienky – väčšiu pozornosť si zaslúžia najmä nasledovné témy.

Legislatívne prekážky efektívnych inovatívnych procesov by mali byť identifikované a odstraňované systematicky. Napr. v oblasti pracovného práva a „závislej práce“ (s. 9) by mal byť vypustený zákaz uzatvárať dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona, tzn. vrátane vytvárania počítačových programov a databáz. V súvislosti s podporou prechodu od „závislej práci“ k slobodným povolaniam a podnikaniu (s. 9), čo vítame, by mali byť dôsledne prehodnotené a odstránené súvisiaca daňová, odvodová, účtovné a iná administratívna záťaž.

V časti 2.2 s názvom „Podmienenie inštitucionálneho financovania kvalite a výkonnosti výskumných organizácií podľa medzinárodných štandardov a zavádzaniu potrebných reforiem vysokých škôl a SAV“ navrhujeme medzi plánované doladenie a prispôsobenie „reforiem vysokých škôl ako aj transformácie SAV, ktoré sa uskutočnili na začiatku roka 2022“ (s. 16) zahrnúť aj

(i) internú záväznosť vnútorných predpisov VŠ, resp. VVI v oblasti transferu technológií (TT) a komercializácie duševného vlastníctva;
(ii) záväznú úpravu hlavných parametrov efektívneho nakladania s ich duševným vlastníctvom, najmä prostredníctvom licencovania;

(iii) odstránenie hrozby neplatnosti zmlúv pre nedostatok súhlasu dozornej rady VVI;

(iv) zavedenie značky „Open for Technology Transfer Partnership“ s príslušným logom a SK alternatívou, pričom podmienkami pre získanie oprávnenia používať túto značku zo strany VVI a VŠ by bolo:

  1. zavedený systém manažmentu inovácii (min. rozsah: implementované vnútorné predpisy / fungujúca kancelária TT / vyškolená kontaktná / zodpovedná osoba);
  2. zverejnené a aktualizované portfólio ponúkaných oblastí /technológií na TT (min. rozsah: úroveň pripravenosti, definovanie technického sektora, príklady biznis využitia, forma spolupráce, použitie tagov).

Pokiaľ ide o ten posledný bod, okrem reklamno-marketingového efektu by získanie oprávnenia používať značku „Open for Technology Transfer Partnership“ pre VŠ a VVI znamenalo aj priame motivačné výhody, ako napr. pozitívny vplyv na ranking VŠ, a na financovanie. Firmy by jednoducho vedeli zistiť, ktorá VŠ, resp. VVI je vhodným partnerom pre spoločný inovačný projekt, pričom by mohli reálne očakávať, že tento ich partner (VŠ/VVI) je na spoluprácu s biznisom reálne pripravený. Nie je potrebný žiadny osobitný IT nástroj, stačia bežné internetové vyhľadávače. Na druhej strane, VŠ/VVI by boli motivovane štandardizovať svoje postupy a efektívne sa otvoriť pre spoluprácu s biznisom.


Zdroj:
https://formulare.vlada.gov.sk/pripomienky-nsvvi/