POZOR! Aktualizácia opatrení v justícii od 25.04.2020 v súvislosti s COVID-19


Zákaz jednostranného ukončenia nájmu prenajímateľom

Prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu s platením nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Tento dôvod pre vznik omeškania musí byť nájomcom dostatočne osvedčený. Iné dôvody pre ukončenie nájmu tým nie sú dotknuté.

Predĺženie lehoty na zákaz pristúpenia k výkonu záložného práva

(doteraz do 30.4.2020)

V čase do 31. mája 2020 nemožno pristúpiť k výkonu záložného práva. Úkony smerujúce k výkonu záložného práva od 27.3.2020 do 31. mája 2020 sú neúčinné.

Predĺženie lehoty pre dražobníkov, exekútorov a správcov k úkonom smerujúcim k predaju majetku (doteraz do 30.4.2020)

Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 31. mája 2020 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety vykonaný v čase odo dňa 27.3.2020 do 31. mája 2020 je neplatný. Súdny exekútor je v čase do 31. mája 2020 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.