Champagne vs. Champagnola v prospech tradičnej značky


Česká spoločnosť Breadway pôsobiaca v pekárenskom priemysle sa pokúsila registrovať označenie „Champagnola“ ako ochrannú známku EÚ vo vzťahu k pekárskym výrobkom a pekárňam.


Comité Champagne, obchodné združenie zastupujúce záujmy nezávislých producentov šampanského a zároveň držiteľ osvedčenia o zápise chráneného označenia pôvodu (PDO) ‘Champagne’, podalo voči registrácii takejto ochrannej známky námietky, nakoľko výraz „Champagnola“ priamo evokuje ich chránené označenie. Comité Champagne najskôr nebolo úspešné, nakoľko námietkové oddelenie Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo (EUIPO) vychádzalo z predpokladu, že by malo v námietkach preukázať podobnosť nielen v znení označenia, ale aj v predmete ochrany.


S týmto právnym posúdením na nestotožnil Odvolací senát EUIPO a s odkazom na článok 102 nariadenia č. 1308/2013 v apríli tohto roku rozhodol, že prihláška spoločnosti Breadway by sa mala zamietnuť, nakoľko označenie „Champagnola“ zneužíva, napodobňuje a evokuje chránené označenie pôvodu „Champagne“, a to bez ohľadu na fakt, že sa spoločnosť Breadway uchádza o ochranu označenia pekárskych výrobkov a pekární.


Toto rozhodnutie potvrdzuje širší rozsah ochrany, ktorej sa v porovnaní s ochrannými známkami tešia chránené označenia pôvodu (PDO) a chránené zemepisné označenia (PGI), keď nie je nutné preukazovať pravdepodobnosť zámeny. S určitým zjednodušením tak možno rozsah ochrany PDO a PGI pripodobniť ochranným známkam s dobrým menom.

Viac informácii je dostupných tu:

https://www.thedrinksbusiness.com/2020/05/comite-champagne-wins-three-year-trademark-battle/

a tu:

https://www.origin-gi.com/content-page/item/15088-05-05-2020-euipo-evocation-champagnola-another-important-decision-clarifying-the-extent-of-evocation.html