Čína prijala dlho očakávaný zákon o ochrane osobných údajov20. augusta 2021 prijala Čína dlho očakávaný zákon Personal Information Protection Law (PIPL), ktorý bude chrániť osobné údaje. Síce význam Číny na globálnom trhu za posledné roky významne vzrástol, z hľadiska ochrany osobných údajov nie je považovaná na krajinu, ktorá poskytuje adekvátnu ochranu osobným údajom najmä, ak úroveň ochrany posudzujeme štandardom, ktorý poskytuje GDPR. Práve prijatím tohto nového zákona sa očakáva, že situácia by sa časom mala zlepšiť. Nový zákon nadobudne účinnosť od 1. novembra 2021.


Nahliadnutím do obsahu zákona je možné zistiť jeho istú podobnosť s GDPR. Zákon obsahuje:


- právne základy spracúvania;

- podmienky platného súhlasu a ďalšie ustanovenia týkajúce sa súhlasu;

- pravidlá cezhraničných prenosov osobných údajov;

- práva dotknutých osôb;

- povinnosť ustanovenia DPO – zodpovednej osoby, miestneho zástupcu, vykonávania DPIA – posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov, auditov a certifikácii;

- oznamovanie bezpečnostných incidentov.


Podľa zákona bude možné spracúvanie osobných údajov založiť na nasledovných siedmych právnych základoch:


1. súhlas dotknutej osoby;

2. ak to je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo nevyhnutné z dôvodu riadenia ľudských zdrojov v súlade s pracovnoprávnymi nariadeniami zamestnávateľa, ktoré sú v súlade so zákonom alebo kolektívnymi zmluvami uzatvorenými v súlade so zákonom;

3. ak je to potrebné na dosiahnutie súladu s právnymi povinnosťami a záväzkami;

4. ak je to potrebné z dôvodu núdzovej situácie v oblasti verejného zdravia alebo v núdzovej situácii na ochranu zdravia fyzických osôb a ich vlastníctva;

5. ak ide o spracúvanie osobných údajov/informácii, ktoré už sú verejne dostupné, ale len v primeranom rozsahu a v súlade s ďalšími požiadavkami PIPL;

6. ak je spracúvanie realizované na novinársky účel a monitorovanie verejnej mienky vo verejnom záujme;

7. ak to dovoľujú iné okolnosti dovolené právnymi predpismi.


Je zaujímavé, že právnym základom podľa PIPL na rozdiel od GDPR nebude právny základ „oprávneného záujmu“ ani žiadna jeho obdoba, ktorý je považovaný za najflexibilnejší právny základ.


Sledujte našu webovú stránku bch.sk alebo náš LinkedIn. Téme sa budeme venovať aj v nasledujúcich článkoch.

Zdroj: China’s Personal Information Protection Law was Passed and will Come into Effect on 1 November 2021