Covid 19 a povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa BOZP


Nižšie uvádzame vybrané legislatívne zmeny, ktoré boli prijaté Zákonom č. 69/2020 Z.z. s účinnosťou od 06.04.2020.

ZMENY ZÁKONA O OCHRANE, PODPORE A ROZVOJI VEREJNÉHO ZDRAVIA

Odpadnutie povinnosti zamestnávateľa plniť niektoré povinnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci

V zmysle § 30 ods. 10 Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia – „V čase krízovej situácie zamestnávateľ nie je povinný zabezpečovať povinnosti pri ochrane zdravia pri práci podľa odseku 1 písm. b) až o) a odsekov 2, 3, 6 a 9.“

V zmysle § 37 ods. 11 Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia – „Zamestnávateľ je povinný plniť povinnosti pri ochrane zdravia pri práci bezodkladne po skončení krízovej situácie.“

Záver

V čase krízovej situácie zamestnávatelia nemusia plniť niektoré povinnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci (napr. posudzovanie zdravotného rizika pri práci, oznamovacie povinnosti, vypracovanie prevádzkového poriadku z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci), okrem povinnosti vykonať opatrenia na zníženie expozície zamestnancov a obyvateľov faktorom práce a pracovného prostredia.

Neposudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu / lekárskych preventívnych prehliadok v čase krízovej situácie

V zmysle § 30e ods. 19 Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia – „V čase krízovej situácie sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nevykonáva u zamestnanca podľa odseku 1 písm. a), u fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, podľa odseku 1 písm. b) a u fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, podľa odseku 1 písm. c), ak v odseku 20 nie je ustanovené inak.“

V zmysle § 30e ods. 20 Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia„Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa musí vykonať u zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v priamom ohrození života a zdravia v čase pandémie z dôvodu šírenia vysoko nebezpečnej nákazy.“


V zmysle § 30e ods. 21 Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia – „V čase krízovej situácie sa čestným vyhlásením nahrádza

a) posúdenie zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, podľa odseku 1 písm. c), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3ca,

b) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3cb.“

V zmysle § 30e ods. 22 Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia – „Čestné vyhlásenie podľa odseku 21 sa musí nahradiť posúdením zdravotnej spôsobilosti na prácu alebo potvrdením o zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.“

V zmysle § 30g ods. 8 Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia – „V čase krízovej situácie sa opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu nevykonáva.“

Záver

V zmysle vyššie uvedeného sa v čase krízovej situácie neposudzuje zdravotná spôsobilosť na prácu a nevykonávajú sa lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnancov, u fyzických osôb-podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby, ani u fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie v zmysle Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Zároveň sa zaviedlo, že čestné vyhlásenie nahrádza posúdenie zdravotnej spôsobilosti FO, ktorá sa uchádza o zamestnanie a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti FO na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, pričom najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie musia tieto FO posúdenie zdravotnej spôsobilosti a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti doplniť.

Vzory čestných vyhlásení pre skôr menované FO je možné nájsť na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2020/69/20200406_5231151-2.pdf

Rovnako platí, že v čase krízovej situácie sa opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu nevykonáva.


Nevydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

V zmysle § 36 Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia – „Počas krízovej situácie sa nevydávajú osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15.“

V zmysle § 37 Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia – „V čase krízovej situácie sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods. 3 písm. a) a na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa § 15 ods. 3 písm. b) nahrádza

a) dokladmi o vzdelaní a odbornej praxi podľa odseku 9 písm. a) a odseku 10 písm. a),

b) dokladom o odbornej príprave podľa odseku 9 písm. b), odseku 10 písm. b) a odseku 20 vykonanej dištančnou formou od vzdelávacej inštitúcie, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program.“

V zmysle § 37 Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia – „V čase krízovej situácie neplynie lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy podľa odseku 26 pre osobu, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti.“

V zmysle § 39 Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia – „Doklady podľa odseku 37 je potrebné doplniť osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.“

Záver

V čase krízovej situácie sa nevykonávajú skúšky žiadateľov o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti podľa § 15 Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (napr. na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody) pred komisiou zriadenou na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Z toho dôvodu sa nevydávajú ani osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15 Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Zároveň sa novelizáciou nahrádza osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu v prípade zákonom presne stanovených druhov práce (napr. práca s veľmi toxickými látkami a zmesami) dokladmi o vzdelaní a odbornej praxi a dokladom o odbornej príprave podľa Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Doklady je potrebné doplniť riadnym osvedčením o odbornej spôsobilosti najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie. Zároveň sa v čase krízovej situácie nevykonáva aktualizačná odborná príprava osôb, ktoré sú držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti, pričom neplynie lehota na jej absolvovanie.