Covid 19 a zmeny v oblasti daní a účtovníctva


Nižšie uvádzame vybrané legislatívne zmeny, ktoré boli prijaté Zákonom č. 67/2020 s účinnosťou od 04.04.2020.

Uplatňovanie opatrení stanovených týmto zákonom je časovo vymedzené na obdobie, ktoré začalo dňom vyhlásenia mimoriadnej situácie, teda od 12. marca 2020 až do konca toho kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda Slovenskej republiky túto mimoriadnu situáciu odvolá.

A) OPATRENIA V OBLASTI SPRÁVY DANÍ

i) Odpustenie zmeškania lehoty

V zmysle § 4 Zákona č. 67/2020 – „Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; to neplatí pre podanie daňového priznania a platenie dane.“

Záver

Zákonom sa umožňuje odpustenie zmeškania lehoty v prípade, ak zmeškaný úkon vykoná daňový subjekt najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ako príklad si môžeme uviesť situáciu, kedy lehota na podanie odvolania daňovému subjektu uplynie počas obdobia pandémie, daňový subjekt môže toto odvolanie podať ešte do jedného kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po skončení obdobia pandémie. Odpustenie zmeškania sa však nevzťahuje na úkony, ktorými sú podávanie daňových priznaní a platenie jednotlivých daní.

ii) Doručovanie

V zmysle § 5 ods. 1 Zákona č. 67/2020 – „Ak sa počas obdobia pandémie doručuje písomnosť do vlastných rúk prostredníctvom poštového podniku, postupuje sa podľa podmienok doručovania poštových zásielok určených poštovým podnikom.“

V zmysle § 5 ods. 2 Zákona č. 67/2020 – „Ak si nevyzdvihne fyzická osoba alebo právnická osoba písomnosť do konca lehoty, v ktorej bola uložená poštovým podnikom, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa takáto fyzická osoba alebo právnická osoba o uložení nedozvedela.“

Záver

V zmysle vyššie uvedeného ak by pošta počas obdobia pandémie zmenila alebo upravila svoje podmienky doručovania poštových zásielok, bude sa pri doručovaní písomností daňovým subjektom postupovať podľa týchto podmienok.

V ods. 2 sa súčasne zavádza fikciu doručenia, ktorá nastane v posledný deň lehoty, v ktorej bola zásielka uložená na pošte. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.


iii) Prerušenie daňového konania

V zmysle § 8 ods. 1 Zákona č. 67/2020 – „Počas obdobia pandémie sa daňové konanie, ktoré začalo pred začatím obdobia pandémie, prerušuje na žiadosť daňového subjektu, ak odsek 3 neustanovuje inak. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované. Daňové konanie, ktoré bolo prerušené pred začatím obdobia pandémie, zostáva prerušené až do skončenia obdobia pandémie, a to aj, ak počas obdobia pandémie pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové konanie prerušilo.“

V zmysle § 8 ods. 2 Zákona č. 67/2020 – „Ak daňové konanie začne počas obdobia pandémie, daňové konanie sa prerušuje odo dňa nasledujúceho po dni začatia daňového konania, ak odsek 3 neustanovuje inak.“

V zmysle § 8 ods. 3 Zákona č. 67/2020 – „Odseky 1 a 2 sa neuplatnia na daňové konanie, v ktorom sa rozhoduje o vrátení daňového preplatku alebo uplatnenom nároku podľa osobitných predpisov; ak je v tomto daňovom konaní potrebná účasť inej osoby, ktorá so svojou účasťou z dôvodu pandémie nesúhlasí, orgán príslušný na daňové konanie, daňové konanie preruší do skončenia obdobia pandémie.“

Záver

V zmysle vyššie uvedeného sa počas obdobia pandémie prerušuje akékoľvek daňové konanie (napr. vyrubovacie konanie). V zmysle dôvodovej správy k zákonu žiadosť o prerušenie môže daňový subjekt podať aj prostredníctvom telefonického dohovoru so správcom dane, o čom spíše úradný záznam. Môže ísť o konanie, ktoré začalo pred obdobím pandémie, toto sa prerušuje po dobu trvania obdobia pandémie. Právne účinky všetkých úkonov, ktoré už boli vykonané počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované.

Zároveň platí, že pokiaľ došlo k prerušeniu daňového konania ešte pred začatím obdobia pandémie, napr. z dôvodu medzinárodnej výmeny informácií, toto daňové konanie zostáva naďalej prerušené, a to až do skončenia obdobia pandémie, aj vtedy, ak počas obdobia pandémie pominuli dôvody, pre ktoré sa toto daňové konanie prerušilo.

Rovnako sa zaviedla výnimka z prerušenia daňového konania, ktorá platí pre to daňové konanie, v ktorom sa rozhoduje o vrátení daňového preplatku alebo uplatnenom nároku, akým je napr. nadmerný odpočet. Takéto daňové konanie sa neprerušuje.

iv) Daňové nedoplatky

V zmysle § 10 Zákona č. 67/2020 –„Za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.“

Záver

V zmysle vyššie uvedeného sa za daňový nedoplatok nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Ako príklad v zmysle dôvodovej správy k zákonu môžeme uviesť situáciu, kedy daňový subjekt neuhradí daň, ktorej splatnosť je 25.05.2020, táto daň sa nestáva daňovým nedoplatkom, ak ju daňový subjekt uhradí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Napríklad, ak obdobie pandémie skončilo 30. 6. 2020, uvedenú daň má daňový subjekt uhradiť do 31. 7. 2020.

Ak daňový subjekt daň neuhradí ani do 31. 7. 2020, stáva sa táto daň dňom nasledujúcim po uplynutí tejto náhradnej lehoty na zaplatenie daňovým nedoplatkom, t. j. dňom 1. 8. 2020.

v) Odloženie daňovej exekúcie

V zmysle § 11 Zákona č. 67/2020 – „Daňová exekúcia sa počas obdobia pandémie odkladá. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované.“

Záver

V zmysle vyššie uvedeného počas obdobia pandémie sa zo zákona odložia všetky začaté daňové exekúcie. Právne účinky tých úkonov, ktoré už boli počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona v daňovej exekúcii vykonané, zostávajú zachované. V daňových exekúciách sa bude pokračovať po skončení obdobia pandémie.

B) OPATRENIA V OBLASTI ÚČTOVNÍCTVA

i) Predĺženie lehôt účtovnej jednotky

V zmysle § 20 ods. 1 Zákona č. 67/2020 –„Počas obdobia pandémie sa lehoty podľa osobitných predpisov považujú za dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 21 ods. 1 podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.“

V zmysle § 20 ods. 2 Zákona č. 67/2020 –Ak počas obdobia pandémie účtovná jednotka nemohla objektívne splniť z personálnych alebo technických dôvodov povinnosti podľa osobitného predpisu, z dôvodu negatívnych následkov pandémie, nepovažuje sa za porušenie týchto povinností, ak účtovná jednotka tieto povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.“

Záver

V zmysle dôvodovej správy z dôvodu mimoriadnej situácie sa predlžujú lehoty, ktoré má účtovná jednotka splniť počas obdobia pandémie, ako aj povinnosť uloženia účtovných dokumentov do registra účtovných závierok do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie alebo do lehoty na podanie daňového priznania, podľa toho ktorá z lehôt uplynie skôr.

Zároveň sa myslelo aj na účtovnú jednotku, ktorej vyplývajú povinnosti viesť účtovníctvo, vykonávať inventarizáciu, plniť oznamovacie a iné povinnosti podľa zákona o účtovníctve, ale účtovná jednotka nie je z objektívnych dôvodov (personálnych a technických) tieto povinnosti schopná splniť, dáva sa jej možnosť tieto povinnosti splniť do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.

C) OPATRENIA V OBLASTI DANE Z PRÍJMOV

i) Predĺženie lehoty na podanie daňové priznania k dani z príjmov

V zmysle § 21 ods. 1 Zákona č. 67/2020 – „Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu, uplynie počas obdobia pandémie sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, ak odseky 2 až 5 neustanovujú inak. V lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov je povinný platiteľ dane, daňovník, dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu daň z príjmov aj zaplatiť.“

V zmysle § 21 ods. 2 Zákona č. 67/2020 – „Daňovníkovi, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu uplynie počas obdobia pandémie, sa môže na základe:

a) oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 1 predĺžiť lehota podľa osobitného predpisu najviac o tri kalendárne mesiace, okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorá končí najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie k dani z príjmov, a v tejto novej lehote je aj daň z príjmov splatná,

b) oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 1 predlžiť lehota podľa osobitného predpisu) najviac o šesť kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorá končí najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie k dani z príjmov a v tejto novej lehote je aj daň z príjmov splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu.“

V zmysle § 21 ods. 4 Zákona č. 67/2020 - „U daňovníka, ktorý podá správcovi dane oznámenie alebo žiadosť podľa osobitného predpisu do skončenia obdobia pandémie a lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uvedená v oznámení alebo žiadosti uplynie počas obdobia pandémie, sa daňové priznanie k dani z príjmov podáva v lehote podľa odseku 1 a postup podľa odsekov 2 a 3 sa neuplatní.“

Záver

V zmysle vyššie uvedeného sa posúva lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Súčasne sa umožňuje predĺžiť oznámením lehotu na podanie daňového priznania, ale táto lehota sa bude počítať od pôvodne určenej lehoty podľa § 49 ods. 2 ZDP, t.j. môže si predĺžiť lehotu, ktorá mu uplynie 30.6.2020, oznámením až do 30.9.2020. V zmysle dôvodovej správy oznámenie podá daňovník spôsobom a na tlačive určenom v § 49 ods. 3 ZDP, pričom toto oznámenie podá posledný deň lehoty určenej v odseku 1 (do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci kedy dôjde k skončeniu pandémie).

V prípade, ak daňovník podá správcovi dane oznámenie alebo žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania počas obdobia pandémie napr. 31.3.2020 o tri kalendárne mesiace a táto lehota uplynie počas pandémie 30.6.2020, pričom pandémia skončí v júni 2020, aj tomuto daňovníkovi sa predĺži lehota až do 31.7.2020 (do konca jedného mesiaca po skončení pandémie) bez ohľadu na predĺženú lehotu v podanom oznámení. Tento daňovník nemôže opätovne požiadať o predĺženie lehoty podľa odsekov § 21 ods. 2 a 3 Zákona č. 67/2020.

ii) Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov

V zmysle § 22 ods. 1 Zákona č. 67/2020 – „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.“

V zmysle § 22 ods. 2 Zákona č. 67/2020 – „Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov podľa osobitného predpisu najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie spôsobom podľa osobitného predpisu.“

V zmysle § 22 ods. 3 Zákona č. 67/2020 – „Počas obdobia pandémie môže každý prijímateľ podielu zaplatenej dane podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.“

Záver

V zmysle vyššie uvedeného sa predlžuje lehota na podanie vyhlásenia, a to až do skončenia druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Rovnako je zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, povinný najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov.

V zmysle dôvodovej správy prijímatelia podielu zaplatenej dane uvedený v § 50 ZDP, počas obdobia pandémie použiť finančné prostriedky získané z asignácie dane z roku 2018 na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie a to bez ohľadu na skutočnosť, či mali takúto činnosť uvedenú v rámci ich predmetu činnosti alebo nie.

iii) Predĺženie lehoty na podanie hlásenia o ročnom zúčtovaní

V zmysle § 24 ods. 1 Zákona č. 67/2020 – „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky, ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie podľa osobitného predpisu uplynie počas obdobia pandémie sa podáva v lehote do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v tejto lehote je daň z príjmov aj splatná.“

V zmysle § 24 ods. 2 Zákona č. 67/2020 – „Ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov podľa osobitného predpisu, ktorého lehota vykonania podľa osobitného predpisu uplynie počas obdobia pandémie, vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.“

V zmysle § 24 ods. 3 Zákona č. 67/2020 – „Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania podľa odseku 2, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie, vráti rozdiel medzi vypočítanou daňou z príjmov a úhrnom zrazených preddavkov na daň z príjmov v prospech zamestnanca a vyplatí zamestnaneckú prémiu, daňový bonus alebo jeho časť a daňový bonus na zaplatené úroky alebo jeho časť do výšky ustanovenej osobitným predpisom.“

Záver V zmysle dôvodovej správy k zákonu sa z dôvodu vyhlásenia pandémie predlžuje lehota aj na podanie hlásenia o vyúčtovanie dane pre zamestnávateľa a to do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t.j. ak pandémia skončí v júni, tak zamestnávateľ musí podať hlásenie správcovi dane do 31.8.2020 ročného zúčtovania pre zamestnancov, ktoré vykoná zamestnávateľ v lehote najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie, t.j. ak skončí pandémia v júni 2020 do 31.7.2020, pričom preplatky vypočítané zamestnancovi, je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vyplatiť najneskôr pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie, t.j. pri zúčtovaní mzdy za mesiac august 2020.