Covid 19 a zmeny v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia


Nižšie uvádzame vybrané legislatívne zmeny, ktoré boli prijaté Zákonom č. 68/2020 Z.z. s účinnosťou od 06.04.2020.

ZMENY ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ

i) Splatnost poistného / odklad odvedenia poistného

V zmysle § 293ew ods. 1 Zákona o sociálnom poistení - „Poistné, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorí vykazujú pokles čistého obratu podľa osobitného predpisu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu o 40 % a viac, za marec 2020 je splatné v termíne do 31. júla 2020, a to aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou.“

V zmysle § 293ew ods. 2 Zákona o sociálnom poistení - „Vláda nariadením vlády

a) ustanoví spôsob určenia poklesu čistého obratu podľa osobitného predpisu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu podľa odseku 1,

b) môže ustanoviť:

1. obdobie, za ktoré sa má platiť poistné v inom termíne splatnosti, ako je ustanovený v § 143 a

2. termín splatnosti poistného za obdobie podľa prvého bodu.“

V zmysle § 293ew ods. 3 Zákona o sociálnom poistení – Na plnenie povinností podľa § 231 zamestnávateľa podľa odsekov 1 a 2 sa použije splatnosť poistného podľa § 143 ods. 1 druhej vety až štvrtej vety a ods. 2.“

V zmysle § 293ew ods. 4 Zákona o sociálnom poistení – Na splátky dlžných súm poistného podľa odseku 2 písm. b) sa v období po skončení krízovej situácie § 146 ods. 2 neuplatní.“

V zmysle § 293ew ods. 5 Zákona o sociálnom poistení - Poistné podľa odsekov 1 a 2 sa na účely § 31 ods. 1 písm. b), ods. 2 a 3 a § 60 ods. 1 do uplynutia termínu splatnosti podľa odsekov 1 a 2 považuje za zaplatené; to neplatí, ak poistné podľa odsekov 1 a 2 nebude zaplatené do uplynutia termínu splatnosti podľa odsekov 1 a 2.“

V zmysle § 293ew ods. 6 Zákona o sociálnom poistení – Príjemca dávky, ktorý nezaplatí poistné podľa odsekov 1 a 2 do uplynutia termínu splatnosti podľa odsekov 1 a 2, je povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur.“

V zmysle § 293ew ods. 7 Zákona o sociálnom poistení – Príjemca dávky, ktorý je zamestnancom zamestnávateľa uvedeného v § 7 ods. 2, štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo ktorý je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa, je povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume a je vyššia ako 5 eur, ak zamestnávateľ nezaplatil poistné podľa odsekov 1 a 2.“.

Záver

V zmysle vyššie uvedeného sa zaviedol odklad odvedenia poistného pre

1. zamestnávateľa,

2. povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO

za podmienky, že vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, za marec 2020. Toto poistné je splatné v termíne do 31. júla 2020.

Spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. Vláda môže zároveň nariadením ustanoviť ďalšie obdobie, na ktoré sa nebude vzťahovať pôvodná splatnosť poistného podľa § 143 Zákona o sociálnom poistení. V súčasnosti vláda nevydala žiadne nariadenie týkajúce sa vyššie uvedeného.

Zároveň sa novelou zákona ustanovilo, že na plnenie povinností zamestnávateľa podľa § 231 ZoSP platia lehoty a termíny podľa § 143 Zákona o sociálnom poistení. Ide napríklad o povinnosti týkajúce sa prihlasovania zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia a podobne.


ZMENY ZÁKONA O STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ

i) Splatnosť povinných príspevkov

V zmysle § 28 odsek 1 Zákona o starobnom dôchodkovom sporení – „Povinné príspevky sú splatné v deň splatnosti poistného podľa osobitného predpisu“

Záver

Povinné príspevky sú splatné v deň splatnosti poistného. Nakoľko povinné príspevky sa platia a odvádzajú spolu s poistným a odvedenie poistného sa posunulo, došlo týmto k ich zosúladeniu.


ZMENY ZÁKONA O ZDRAVOTNOM POISTENÍ

i) Splatnosť preddavkov na poistné

V zmysle § 38ev ods. 1 Zákona o zdravotnom poistení – „Preddavok na poistné zamestnávateľov [§ 11 ods. 1 písm. c)] podľa § 17 ods. 1 a preddavok na poistné samostatne zárobkovo činných osôb [§ 11 ods. 1 písm. b)] podľa § 17 ods. 2, ktorí vykazujú medziročný pokles čistého obratu podľa osobitného predpisu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu o 40 % a viac v dôsledku mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, za marec 2020 je splatný v termíne do 31. júla 2020.“

V zmysle § 38ev ods. 2 Zákona o zdravotnom poistení – „Ustanovenie § 17 ods. 1 v časti týkajúcej sa splatnosti preddavku na poistné zamestnávateľov a ustanovenie § 17 ods. 2 sa pri preddavku na poistné za marec 2020 neuplatňuje. Povinnosť vykazovať poistné podľa § 20 nie je dotknutá.“

V zmysle § 38ev ods. 3 Zákona o zdravotnom poistení - „Na spôsob určenia poklesu čistého obratu podľa osobitného predpisu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu sa vzťahuje osobitný predpis.“

V zmysle § 38ev ods. 4 Zákona o zdravotnom poistení – „Vláda Slovenskej republiky nariadením vlády Slovenskej republiky môže ustanoviť:

a) obdobie, za ktoré sa má platiť preddavok na poistné v inom termíne splatnosti, ako je ustanovený v § 17 a

b) termín splatnosti preddavku na poistného za obdobie podľa písmena a).“

Záver

Novelou Zákona o zdravotnom poistení sa predlžuje splatnosť preddavkov na poistné zamestnávateľa a SZČO za mesiac marec 2020 do 31. júla 2020. Podmienkou je, že zamestnávateľ a SZČO vykazujú medziročný pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej zárobkovej činnosti o 40 % a viac v dôsledku mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Do čistého obratu sa v zmysle § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.

Bližšia špecifikácia príjmov z podnikania a z inej zárobkovej činnosti je upravená v § 6 zákona č. 595/2003 Z.z.

Zároveň sa stanovilo, že spôsob určenia poklesu čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v zmysle dôvodovej správy k Zákonu o zdravotnom poistení ustanoví nariadenie vlády, ktoré doposiaľ vládou nebolo vydané. Rovnako vláda môže ustanoviť odklad splatnosti preddavku na poistné aj na iné mesiace.


ZMENY ZÁKONA O DOPLNKOVOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ

i) Zmena splatnosti príspevkov

V zmysle § 87q Zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení – „Zamestnávateľ uvedený v § 12 ods. 2, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu, je povinný zaplatiť príspevky podľa § 13 ods. 3 v termínoch splatnosti poistného podľa osobitného predpisu; lehota splatnosti príspevkov dohodnutá v zamestnávateľskej zmluve alebo kolektívnej zmluve sa nepoužije.“

Záver

Novelizáciou sa do Zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zaviedlo nové ustanovenie zákona § 87q, ktoré ma prednosť v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 pred inými ustanoveniami Zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení upravujúcimi rovnaký inštitút. Táto novelizácia úzko súvisí so zmenami zákona o sociálnom poistení, predovšetkým s § 293ew ods. 1 a 2, ktorými sa zaviedol odklad odvedenia poistného pre zamestnávateľa a pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú SZČO za podmienok stanovených v predmetnom ustanovení (napr. medziročný pokles čistého obratu o 40% a viac), konkrétne že poistenie za marec 2020 je splatné v termíne do 31. júla 2020.

Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 650/2004 Z. z. má zamestnávateľ povinnosť platiť príspevky za zamestnanca, ktorý napríklad vykonáva prácu zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (vykonáva „rizikovú prácu“).

Podľa § 13 ods. 3 je zamestnávateľ povinný za zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu platiť a odvádzať príspevky minimálne vo výške 2% z hrubej mzdy, pričom podrobnosti o platení príspevkov a lehota splatnosti príspevkov sú ustanovené v zamestnávateľskej zmluve.

V dôsledku § 87q ZoZD sa lehota splatnosti príspevkov ustanovená v zamestnávateľskej zmluve alebo kolektívnej zmluve nepoužije a v prípade splnenia osobitných podmienok (medziročnému poklesu čistého obratu alebo príjmov z podnikania o 40 % a viac v dôsledku COVID-19), pričom sa kopíruje režim ustanovený pre poistné, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO v zmysle § 293et ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z.