Covid 19: Zmeny v justícií a niektoré prijaté opatrenia


Na základe zákona došlo k prijatiu niektorých mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením choroby Covid-19, pričom niektoré opatrenia sa týkajú aj justície. Súčasne platí, že prijaté opatrenia sú koncipované ako opatrenia dočasného charakteru. V zmysle Zákona č. 62/2020 Z. z. je týmto termínom 30. apríla 2020, pričom sa do budúcna nevylučuje ďalšie predĺženie tohto termínu.

V rámci opatrení dochádza napríklad ku:

- obmedzeniu plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch, resp. ich navrátenie v určených prípadoch;

- obmedzeniu plynutia procesných lehôt na strane účastníkov konania a strán v konaní;

- obmedzeniu nutnosti vykonávať pojednávania na súdoch a účasti verejnosti na týchto pojednávaniach v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu;

- umožneniu rozhodovania per rollam v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb súkromného práva;

- dočasnému zákazu výkonu záložného práva a dražby.

1. Pozastavenie plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt

Zákon zastavuje plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch, pričom lehoty budú pozastavené odo dňa účinnosti zákona (odo dňa 27.03.2020) až do 30. apríla 2020. V dôsledku pozastavenia ich plynutia nedôjde k premlčaniu alebo zániku práv. Od mája 2020 bude plynutie lehôt ďalej pokračovať. To znamená, že pokiaľ ku dňu účinnosti zákona bude zostávať napríklad ešte 10 dní z lehoty, týchto 10 dní bude plynúť až od 1. mája 2020.

Pokiaľ náhodou došlo k premlčaniu práva alebo jeho zániku v dôsledku uplynutia prekluzívnej lehoty v období medzi 12. marcom 2020 a účinnosťou zákona, tieto práva bude možné i napriek tomu naďalej uplatniť do 30 dní od účinnosti zákona, t.j. 27.03.2020. V praxi to znamená, že v 30-dňovom období je nutné podať na súde žalobu, aby bolo právo zachované a vynútiteľné.

Zámerom predmetného opatrenia je prispieť k tomu, aby občania a podnikatelia nemuseli nevyhnutne vykonávať úkony potrebné pre uplatňovanie ich práv v súkromnoprávnych vzťahoch v čase pandémie bez obavy, že by prišli o svoje práva v dôsledku premlčania alebo preklúzie.

Zároveň chceme zdôrazniť, že sa jedná o zastavenie plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch. Súkromnoprávnym vzťahmi sú primárne vzťahy, ktoré vznikli najmä podľa predpisov Občianskeho a Obchodného práva.

2. Pozastavenie plynutia procesných lehôt

Na základe Zákona č. 62/2020 Z. z. dochádza tiež v čase od 27. 3. 2020 do 30. 4. 2020 k zastaveniu procesných lehôt na strane účastníkov konania a strán v konaní, ktoré sú ustanovené predpismi procesného súkromného práva alebo určené priamo súdom na vykonanie určitého procesného úkonu. Lehoty v predmetnom období plynúť nebudú. V trestnom konaní to platí len o lehote na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu.

V zmysle Zákonu o niektorých mimoriadnych opatreniach sa opatrenie týka len lehôt v súdnych konaniach. Lehoty určené v správnych konaniach sa preto zatiaľ nepredlžujú.

3. Odročenie súdnych pojednávaní

V zmysle úpravy týkajúcej sa súdnych pojednávaní, súdy vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu. Ochrana zdravia je dôvodom na vylúčenie verejnosti z pojednávania, hlavného pojednávania a verejného zasadnutia.

Podstatou právnej úpravy je docieliť taký stav, aby súdy vykonávali pojednávania len v nevyhnutnom rozsahu. Zámerom je minimalizovať potrebu presúvania účastníkov konania a ich právnych zástupcov na súdy, resp. koncentrácie viacerých osôb v pojednávacích miestnostiach súdov.

4. Konkurz

Lehota, v ktorej je dlžník povinný podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade predĺženia, ktoré nastalo v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020, je 60 dní, čím došlo k predĺženiu pôvodnej zákonom stanovenej lehoty o polovicu.

5. Hlasovanie per rollam

Všetky právnické osoby môžu v čase trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu využívať na rokovanie svojich orgánov tzv. hlasovanie per rollam a to aj v prípade, že takéto hlasovanie nie je umožnené v interných predpisoch právnickej osoby. Na hlasovanie sa použijú primeranie zákonné pravidlá pre hlasovanie per rollam valného zhromaždenia akciovej spoločnosti (§ 190a – 190d zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka).

6. Ochrana dlžníka – záložné právo

Od 27.03.2020 do 30. apríla 2020 nie je možné vykonávať žiadne úkony smerujúce k výkonu záložného práva. Všetky úkony smerujúce k jeho výkonu budú absolútne neúčinné. Nie je preto možné vykonávať dražby a ani iný spôsob výkonu záložného práva určený v záložnej zmluve.

7. Ochrana dlžníka – dražby

Do 30. apríla 2020 nie je možné vykonávať verejné dražby. Opatrenie má vplyv na konkurzné konania, exekučné konania, ako aj dobrovoľné dražby. Pokiaľ je dražba už na toto obdobie naplánovaná, je nutné od nej upustiť. Pokiaľ dražba prebehne, bude neplatná. V prípade dražby nehnuteľností bude dôsledkom neplatnosti dražby aj to, že domnelo nadobudnuté vlastnícke právo nebude môcť byť zapísané v katastri nehnuteľností.

Zákon vyššie uvedené ustanovil tak, že dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 30. apríla 2020 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku.


Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa vyššie uvedeného vykonaný v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 je neplatný. Súčasne je súdny exekútor je v čase do 30. apríla 2020 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.