Covid 19: Oslobodenie od povinnosti zamestnávateľa a SZČO platiť odvody a povinné príspevky


Zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená SZČO nie sú povinní zaplatiť poistné za apríl 2020, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní.

Pozor, odpustenie odvodov za zamestnávateľa sa týka len odvodov, ktoré platia zamestnávateľa za seba. Zamestnávateľ je teda bez ohľadu na to či mal v apríli 2020 uzatvorenú prevádzku povinný zaplatiť odvody na sociálne poistenie za zamestnancov (poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odviesť v pôvodných termínoch splatnosti).

Vláda môže v súvislosti s krízovou situáciou nariadením vlády ustanoviť aj iné obdobie, za ktoré zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO nie sú povinní zaplatiť poistné, podmienky, za ktorých nie sú povinní zaplatiť poistné, a spôsob preukázania ich splnenia.

Uzatvorenie prevádzky preukáže zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO čestným vyhlásením, ktoré predloží Sociálnej poisťovni najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nie je povinná zaplatiť poistné (za apríl 2020 ho predloží najneskôr do 11. mája 2020, keďže 8. mája 2020 je štátny sviatok.

Za rovnakých podmienok ako sú uvedené vyššie sú zamestnávatelia a SZČO oslobodení aj od platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ako od aj platenia povinných príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie.

Pozor, odvody na zdravotné poistenie za apríl 2020 sa musia zaplatiť v plnej výške.