Covid 19: Podpora osôb, ktoré v čase vyhlásenia MS nemajú žiaden iný príjem (Opatrenie 4)


Vláda SR dňa 14.04.2020 schválila „Návrh na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov“ (ďalej ako „Nárvh na zmenu podmienok“), v dôsledku čoho nastali viaceré zmeny v porovnaní s Návrhom podmienok týkajúce sa jednotlivých opatrení, a to najmä:

- zrušili niektoré podmienky v rámci Opatrenia 1,

- špecifikovali podmienky a zúžil okruh oprávnených žiadateľov v rámci Opatrenia 2 a

- doplnil Opatrenie 3 a 4.

V dnešnom článku sa budeme prioritne venovať Opatreniu č. 4

Podpora vybraných skupín fyzických osôb, ktoré v čase vyhlásenia MS

nemajú žiaden iný príjem

Návrhom na zmenu podmienok bolo doplnené aj nové Opatrenie 4. V súčasnosti nie je možné o príspevok podľa Opatrenia 4 požiadať, nakoľko neboli doposiaľ zverejnené potrebné formuláre, ako aj ich prílohy tak, ako je tomu napríklad v prípade Opatrenia 3.

Oprávnený žiadateľ je na účely Opatrenia 4 fyzická osoba, ktorá od 13.03.2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti). Súčasne musí ísť o fyzickú osobu, ktorá je:

- SZČO a ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti,

- SZČO a ktorá od 13.03.2020 pozastavila oprávnenie na výkon svojej činnosti,

- v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody mimo pracovného pomeru a ktorej platnosť trvá v roku 2020, aj počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Za príjem sa na účel posudzovania oprávneného žiadateľa považuje aj starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok.

Za SZČO sa na účely Opatrenia 4 považuje:

1. fyzická osoba, ktorá prevádzkuje živnosť podľa zákona o živnostenskom podnikaní;

2. fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu);

3. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.

Pre bod 1-3 zároveň platí, že musí ísť o fyzickú osobu ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia a ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny.

Za SZČO sa na účely Opatrenia 4 považuje aj fyzická osoba, ktorá:

1. je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej zisk po zdanení za rok 2019 nepresiahol 9 600 eur;

2. je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie zároveň je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.);

3. ktorá nie je spoločníkom v inej s.r.o..

Oprávnená osoba má za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok nárok na paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020.

Fyzická osoba v rámci Opatrenia 4 čestným vyhlásením prehlasuje, že nemá žiaden iný príjem a že je oprávneným žiadateľom pre tento príspevok.

Aj v prípade Opatrenia 4 platí, že všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným prehlásením, budú predmetom následných kontrol.