Covid 19: Podpora SZČO, ktoré uzatvorili prevádzky alebo ktorým poklesli tržby (Opatrenie 2)


Vláda SR dňa 14.04.2020 schválila „Návrh na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov“ (ďalej ako „Návrh na zmenu podmienok“), v dôsledku čoho nastali viaceré zmeny v porovnaní s Návrhom podmienok týkajúce sa jednotlivých opatrení, a to najmä:

- zrušili niektoré podmienky v rámci Opatrenia 1,

- špecifikovali podmienky a zúžil okruh oprávnených žiadateľov v rámci Opatrenia 2

- doplnili Opatrenie 3 a 4.

V dnešnom článku sa budeme prioritne venovať Opatreniu č. 2

Oprávneným žiadateľom je SZČO, ktorá v čase vyhlásenej MS prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ alebo SZČO, ktorej poklesli tržby.

Za SZČO sa na účely Opatrenia 2 považuje:

1. fyzická osoba, ktorá prevádzkuje živnosť podľa zákona o živnostenskom podnikaní;

2. fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu);

3. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.

Ďalšou podmienkou SZČO, ktorú musí súčasne s vyššie uvedenými podmienkami spĺňať je, že ide o SZČO, ktorá:

1. bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 31.03.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo

2. čerpá tzv. odvodové prázdniny;

- zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznáva odvodové prázdniny každej SZČO od začiatku podnikania až do 01.07. nasledujúceho kalendárneho roka (po roku, v ktorom začala prvýkrát podnikať).

Príspevok nie je možné poskytovať SZČO, ktorá:

a) má zrušenú alebo pozastavenú živnosť alebo

b) súbežne uzatvorený pracovný pomer.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020. Neoprávneným žiadateľom je aj spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá nemá zamestnancov.

Podmienky poskytnutia príspevku sú nasledovné:

a) predloženie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (Príloha č. 3);

- žiadosť predkladá SZČO na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť;

b) predloženie Výkazu pre priznanie príspevku (Príloha č. 4);

c) v žiadosti podľa písm. a) vyplniť aj Vyhlásenie (skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlási, môžu byť predmetom následných kontrol).

Za prvý mesiac žiadateľ (SZČO) podáva žiadosť (Príloha č. 3) a Výkaz pre priznanie príspevku (Príloha č. 4). Následne sa príspevok za ďalšie mesiace bude poskytovať na základe predloženého Výkazu pre priznanie príspevku.

Upozorňujeme, že potvrdením správnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách vznikajú pre žiadateľa:

- právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (napr. vrátenie príspevku);

- trestnoprávne dôsledky (§ 221 - Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev v zmysle Trestného zákona).

Spôsob predloženia žiadosti úradu práce:

1. prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť; alebo

2. elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Len vo výnimočných prípadoch je možné žiadosť predložiť aj iným ako vyššie uvedeným spôsobom, a to:

1. poštou na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, alebo

2. osobne na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

V prípade, že bude žiadosť neúplná, Úrad práce vyzve bezodkladne žiadateľa o doplnenie chýbajúcej dokumentácie, pričom lehota na doplnenie chýbajúcich dokumentov je 5 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie. Žiadosť za mesiac marec 2020 je potrebné predložiť do 15.05.2020. Žiadateľ, ktorý predkladá žiadosť za mesiac apríl alebo máj, predkladá žiadosť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý SZČO žiada o poskytnutie príspevku.


Oprávnený výdavok v mesiaci marec

príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alt. s priemerom za rok 2019); v prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020, a to nasledovne najviac vo výške:

pokles tržieb (kategórie) marec 2020

0,- eur menej ako 10%

90,- eur od 10 % - 19,99 %

150,- eur od 20 % - 29,99 %

210,- eur od 30 % - 39,99 %

270,- eur od 40 a viac %


Oprávnený výdavok za mesiac apríl, máj

príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alt. s priemerom za rok 2019); v prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020, a to nasledovne najviac vo výške:

0,- eur menej ako 20 %

180,- eur od 20,00 - 39,99 %

300,- eur od 40,00 - 59,99 %

420,- eur od 60,00 - 79,99 %

540,- eur od 80 % a viac


Spôsoby výpočtu poklesu tržieb sú nasledovné:

1. porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03 / 2020 - predchádzajúce je 03/2019);

2. porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019;

3. porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020.

Príspevok sa poskytuje žiadateľovi bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku, pričom príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť;

Žiadateľovi následne úrad práce zasiela informáciu o výške poskytnutého príspevku prostredníctvom Oznámenia o poskytnutí príspevku.