Covid 19: Podpora zamestnávateľov, ktorí uzatvorili prevádzky (Opatrenie 1)


Vláda SR dňa 14.04.2020 schválila „Návrh na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov“ (ďalej ako „Návrh na zmenu podmienok“), v dôsledku čoho nastali viaceré zmeny v porovnaní s Návrhom podmienok týkajúce sa jednotlivých opatrení, a to najmä:

- zrušili niektoré podmienky v rámci Opatrenia 1,

- špecifikovali podmienky a zúžil okruh oprávnených žiadateľov v rámci Opatrenia 2 a

- doplnili Opatrenie 3 a 4.


V dnešnom článku sa budeme prioritne venovať Opatreniu č. 1

Podpora zamestnávateľov, ktorí v čase MS uzatvorili prevádzky

Oprávneným žiadateľom je:

- zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy);

- SZČO, ktorá je zamestnávateľom.

Pre oba vyššie uvedené subjekty súčasne platí, že v čase vyhlásenej MS udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.

Za zamestnávateľa sa považuje:

a) právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu;

b) organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu;

c) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona (Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti), najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020.

Neoprávneným žiadateľom o príspevok je:

a) subjekt verejnej správy;

b) s.r.o., ktorá nemá zamestnancov.

Cieľovou skupinou je zamestnanec v pracovnom pomere s dňom nástupu do práce (v zmysle § 43 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce) najneskôr 01.03.2020, pričom mu zamestnávateľ (vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom) nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.

Nárok na poskytnutie príspevku nie je možné uplatniť napríklad na:

- zamestnanca pracujúceho na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru;

- konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu a podobne;

- spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy;

- spolupracujúcej osoby (manželka, deti, rodičia) ktorí v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu;

- osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka.

Zamestnávateľ môže počas poskytovania príspevku zvýšiť počet svojich zamestnancov, avšak na týchto zamestnancov príspevok nebude poskytnutý. Zároveň platí, že zamestnávateľ nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatní príspevok na inú prevádzku, ak má zamestnávateľ viac prevádzok.

Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov za čas, za ktorý poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR).

Podmienky poskytnutia príspevku sú nasledovné:

a) predloženie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (Príloha č. 1);

- žiadosť predkladá zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode udrží pracovné miesta;

- v prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, žiadosť podáva na úrad práce, v územnom obvode ktorého má svoje sídlo;

b) predloženie Výkazu pre priznanie príspevku (Príloha č. 2);

c) v žiadosti podľa písm. a) vyplniť aj Čestné vyhlásenie (skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlási, môžu byť predmetom následných kontrol).

Za prvý mesiac žiadateľ (zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom) podáva žiadosť (Príloha č. 1) a Výkaz pre priznanie príspevku (Príloha č. 2). Následne sa príspevok za ďalšie mesiace bude poskytovať na základe predloženého Výkazu pre priznanie príspevku, ktorý je zároveň žiadosťou o úhradu príspevku.

Upozorňujeme, že potvrdením správnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách vznikajú pre žiadateľa:

- právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (napr. vrátenie príspevku);

- trestnoprávne dôsledky (§ 221 - Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev v zmysle Trestného zákona).

Spôsob predloženia žiadosti úradu práce:

1. prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesta;

- v prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, predkladá žiadosť na úrad práce, v územnom obvode svojho sídla (v prípade, ak zamestnávateľ má viac ako jednu prevádzku a ak žiada príspevok na zamestnancov týchto prevádzok);

2. elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesta;

- v prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, predkladá žiadosť v územnom obvode svojho sídla (v prípade, ak zamestnávateľ má viac ako jednu prevádzku a ak žiada príspevok na zamestnancov týchto prevádzok predkladá žiadosť na úrad práce, v územnom obvode ktorého má sídlo).

Len vo výnimočných prípadoch je možné žiadosť predložiť aj iným ako vyššie uvedeným spôsobom, a to:

1. poštou na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesta;

- ak má zamestnávateľ viac prevádzok, predkladá žiadosť na úrad práce, v územnom obvode svojho sídla (v prípade, ak zamestnávateľ má viac ako jednu prevádzku a ak žiada príspevok na zamestnancov týchto prevádzok);


2. osobne do podateľne úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesta;

- ak má zamestnávateľ viac prevádzok, predkladá žiadosť do podateľne úradu práce, v územnom obvode svojho sídla (v prípade, ak zamestnávateľ má viac ako jednu prevádzku a ak žiada príspevok na zamestnancov týchto prevádzok)

V prípade, že bude žiadosť neúplná, Úrad práce vyzve bezodkladne žiadateľa o doplnenie chýbajúcej dokumentácie, pričom lehota na doplnenie chýbajúcich dokumentov je 5 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie. Žiadosť za mesiac marec 2020 je potrebné predložiť do 15.05.2020. Žiadateľ, ktorý predkladá žiadosť za mesiac apríl alebo máj, predkladá žiadosť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, žiada o poskytnutie príspevku.

Oprávnený výdavok na poskytnutie príspevku je príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,00 eur.

Ak zamestnávateľ v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce) vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, pri refundácii za príslušné obdobie 2020 sa mu zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,00 eur.

Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle Zákonníka práce vypláca zamestnancom náhradu mzdy vo výške viac ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za príslušné obdobie vyplatí príspevok na náhradu mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 1.110,00 eur.

Ak je náhrada mzdy (ktorú už zamestnávateľ vyplatil, resp. ktorá bude vyplatená vo výplatnom termíne do konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predkladá žiadosť nižšia ako 1 100,00 eur, príspevok je najviac vo výške reálne vyplatenej náhrady mzdy.

Príspevok sa poskytuje žiadateľovi bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku, pričom:

- príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, v  ktorého územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesta, alebo iný úrad práce určený ústredím;

- ak má zamestnávateľ viac prevádzok, na poskytnutie príspevku bude oprávnený príslušný úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo;

Žiadateľovi následne úrad práce zasiela informáciu o výške poskytnutého príspevku prostredníctvom Oznámenia o poskytnutí príspevku.

Na záver je dôležité poznamenať, že sa príspevok neposkytuje na podporu udržania pracovného miesta zamestnanca, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý iný príspevok na mzdu/celkovú cenu práce zamestnanca v rámci iných nástrojov AOTP.