Doménové spory .sk s pozitívnymi zmenami a procesnými vylepšeniami


Dobrá vec sa podarila! Od 1.9.2020 sú účinné nové Pravidlá ADR, ktoré v auguste 2020 schválila Komisia pre správu národnej domény .sk. Zmeny sa dotýkajú výlučne procesno-administratívnych aspektov riešenia doménových sporov, nezasahuje sa do „hmotnoprávneho jadra“ Pravidiel ADR.


Možno len privítať, že nové Pravidlá ADR:


(i) zavádzajú povinnosť plnej súčinnosti registrátorov voči SK-NICu pre vykonanie odborného rozhodnutia Experta, ktorej porušenie je sankcionovateľné podľa Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk (pozri nový bod 3.11 Pravidiel ADR);


(ii) upravujú pre úspešného sťažovateľa 60-dňovú lehotu na uplatnenie práva vyplývajúceho z odborného rozhodnutia Experta (pozri nový bod 4.5 Pravidiel ADR); a


(iii) precizujú, že ak chce neúspešný držiteľ domény zabrániť vykonaniu odborného rozhodnutia Experta, musí - v nezmenej 10-dňovej lehote - podať na súd, resp. rozhodcovský súd návrh, ktorým sa výslovne domáha zvrátenia výsledku tohto odborného rozhodnutia Experta a v tej istej lehote preukázať začatie takéhoto súdneho konania SK-NICu (pozri novelizovaný bodu 7.5 Pravidiel ADR).


Tomáš Klinka z našej advokátskej kancelárie, ktorý je jedným z expertov rozhodujúcich doménové spory, sa spolu s ostatnými expertmi podielal na príprave nových Pravidiel ADR.

Zdroj:

https://sk-nic.sk/komisia-schvalila-upravu-pravidiel-adr-ktore-vyplynuli-z-praxe/


Link na nove Pravidla ADR ucinne od 1.9.2020 (verzia so zmenami):

https://sk-nic.sk/wp-content/uploads/Pravidla_2020_09_01_priloha1_Alternativne_riesenie_sporov_so_zmenami.pdf