FC Spartak Trnava získal späť doménu "spartaktrnava.sk"

Pre nášho klienta FC Spartak Trnava sme vyhrali ďalší z radu doménových sporov, tentokrát o doménu spartaktrnava.sk

Centrum ADR rozhodlo ďalší doménový spor v priestore domény .sk formou alternatívneho riešenia sporov, a to v právnej veci sťažovateľa, FC Spartak, a.s., so sídlom Dolné bašty 14, 917 01 Trnava, IČO 36 247 057, a držiteľa, KlingonTech s.r.o., so sídlom Peterská 20, 851 03 Bratislava, IČO: 50 540 815, vo veci domény spartaktrnava.sk.


Sťažovateľ požiadal o prevod domény „spartaktrnava.sk“ z Držiteľa na seba z dôvodu tvrdeného zásahu do svojich práv k Chránenému označeniu, ktoré v tomto prípade predstavovalo obchodné meno Sťažovateľa (FC Spartak, a.s.), a nezapísané označenie „Spartak Trnava“.


Držiteľ si zaregistroval Doménu bez akejkoľvek predchádzajúcej dohody so Sťažovateľom, pričom následne ponúkal Doménu na predaj a vyzýval záujemcov o kúpu Domény, aby mu predkladali prostredníctvom zverejneného online formulára návrhy ceny za kúpu Domény.


Expert konštatoval zhodnosť Chráneného označenia „Spartak Trnava“ s Doménou „spartaktrnava.sk“. Sťažovateľ nepreukázal existenciu dobrého mena Chráneného označenia, v dôsledku čoho bolo nevyhnutné posudzovať podmienku pravdepodobnosti zámeny. Expert konštatoval pravdepodobnosť zámeny medzi Doménou Držiteľa a Chráneným označením, pričom zároveň konštatoval, že Držiteľ nepreukázal právo alebo legitímny záujem k Doméne.


Sťažovateľ zároveň preukázal nedostatok dobrej viery pri zaregistrovaní a používaní Domény zo strany Držiteľa. Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod Domény na Sťažovateľa.

https://adr.eisionline.org/sk/2020/11/11/odborne-rozhodnutie-vo-veci-domeny-spartaktrnava-sk-25-2020/