Google sa dopustil ďalšieho porušenia GDPR


Švédsky úrad pre ochranu osobných údajov (ďalej ako „DPA“) uložil dňa 10.03.2020 spoločnosti Google (ďalej ako „Google“) pokutu vo výške 75 miliónov švédskych korún (čo predstavuje zhruba 7 miliónov eur) za porušenie práv dotknutých osôb, konkrétne práva na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie (ďalej ako „Súd“) zo dňa 13.05.2014 malo pre spoločnosti poskytujúce vyhľadávacie nástroje v Európe závažné dôsledky. Súd rozhodol, že jednotlivec môže požiadať poskytovateľa vyhľadávacieho nástroja, ako je napríklad Google, o odstránenie zoznamu výsledkov vyhľadávania, ktorý obsahuje meno jednotlivca v prípade, že je záznam nesprávny, irelevantný alebo zbytočný. Toto právo bolo posilnené nadobudnutím účinnosti GDPR 25. mája 2018.

Už v roku 2017 DPA dokončil prvý audit týkajúci sa spôsobu, akým spoločnosť Google zaobchádza s právami jednotlivcov obsiahnutých v rozhodnutí Súdu zo dňa 13.05.2014. Na základe auditom zistených pochybení zo strany Google, nariadil DPA odstránenie niekoľkých výsledkov vyhľadávania.

Následne v roku 2018, na základe viacerých náznakov a indícií, že si Google uloženú povinnosť neplní, bol zo strany DPA zahájený ďalší audit. Výsledkom auditu bolo zistenie, že Google neodstránilo dve pochybenia, ktoré mu DPA nariadil odstrániť už v roku 2017. V prvom prípade Google príliš úzko interpretoval, ktoré webové adresy je potrebné zo zoznamu výsledkov vyhľadávania odstrániť. V druhom prípade Google neodstránil zoznam výsledkov vyhľadávania bez zbytočného odkladu.

Spoločnosť Google má možnosť sa proti rozhodnutiu DPA odvolať v lehote troch týždňov. V prípade, ak k podaniu odvolania v danej lehote nepríde, rozhodnutie nadobudne účinnosť a bude odovzdané Agentúre pre právne, finančné a administratívne služby (Kammarkollegiet), ktorá sa zaoberá správou pokút v zmysle GDPR.

Viacej informácii v prípade záujmu nájdete na:

https://www.datainspektionen.se/nyheter/the-swedish-data-protection-authority-imposes-administrative-fine-on-google/

Rozhodnutie DPA v súčasnosti len v švédskom jazyku: https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/beslut/2020-03-11-beslut-google.pdf