Nové pravidlá pre "high-risk" strojové produkty


21. apríla 2021 Európska komisia zverejnila návrh nového nariadenia týkajúceho sa tzv. strojových produktov alebo výrobkov (machinery products). Ide teda o ďalšiu z oblastí, v ktorých sa doterajšia úprava na úrovni smernice posúva na úroveň nariadenia, pretože nové nariadenie nahradí súčasnú Smernicu o strojoch z roku 2006, ktorá má podľa hodnotiacej správy mnohé nedostatky. Nariadenie by malo právnu úpravu v tejto oblasti vylepšiť, zjednodušiť a prispôsobiť ju na potreby súčasného trhu.


Strojové produkty zahŕňajú široký rozsah spotrebiteľských a profesionálnych produktov od robotov po kosačky na trávu, 3D tlačiarne, stavebnícke stroje atď. Nariadenie o strojoch by malo stanoviť zdravotné a bezpečnostné požiadavky a zároveň bude podporovať inovácie.

Predmetom Nariadenia je úprava požiadaviek na dizajn a konštrukciu strojových výrobkov, aby mohli byť dodávané na trh alebo uvedené do prevádzky a zároveň upravuje pravidlá voľného pohybu strojových výrobkov v Európskej únii.


Nariadenie sa v prípade jeho prijatia bude vzťahovať na:

- strojové zariadenia,

- vymeniteľné vybavenie,

- bezpečnostné komponenty,

- zdvíhacie príslušenstvo,

- reťaze, laná, slučky a popruhy,

- odnímateľné zariadenia na mechanický prenos,

- čiastočne skompletizované strojové zariadenia.


Nariadenie ďalej vymedzuje tzv. „high-risk“ strojové produkty, ktoré budú podliehať špecifickému postupu posudzovania zhody, ukladá povinnosti hospodárskym subjektom (výrobcom, importérom a distribútorom).


Podľa Nariadenia členské štáty Európskej únie budú musieť prijať normy upravujúce sankcie za porušenie nariadenia zo strany hospodárskych subjektov a prijať opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce, pričom za najvážnejšie porušenia by mali byť prijaté aj trestnoprávne sankcie.

Zdroj: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on machinery products