Jasná, nejasná konkurenčná doložka a skončenie pracovného pomeru

Jasná, nejasná konkurenčná doložka v pracovnom práve alebo viete si poradiť s každou konkurenčnou doložkou v pracovnej zmluve?


Tiež ste sa stretli v pracovnej zmluve s takou konkurenčnou doložkou, v ktorej je uvedený explicitný výpočet subjektov, voči ktorým má pre zamestnanca platiť obmedzenie výkonu zárobkovej činnosti, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter (numerus clausus konkurenčných subjektov)? Alebo s takou konkurenčnou doložkou v pracovnej zmluve, v ktorej je uvedené explicitne územie, na ktorom má platiť pre zamestnanca obmedzenie výkonu zárobkovej činnosti, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter (územné hľadisko) a pod.? A ak ste sa aj nestretli, neznamená, že sa nikdy nestretnete.

Áno, máme presne na mysli modifikácie ustanovenia § 83 odsek 1 alebo § 83a odseku 1 Zákonníka práce v pracovnej zmluve, a to týkajúce sa zúženia alebo rozšírenia prípadov, na ktoré sa vzťahuje konkurenčná doložka, či už z hľadiska „konkurenčných“ subjektov alebo „konkurenčného“ územia alebo z iných hľadísk uvedením konkrétnych kritérií v pracovnej zmluve.

Na prvý pohľad to vyzerá jednoducho, keď si zmluvné strany dohodli obsah konkurenčnej doložky v pracovnej zmluve, ale nemusí to byť také jednoznačné. V prípade sporu aj Vám môžu totiž potom vzniknúť situácie a nutnosť riešenia otázok, či takéto úpravy (modifikácie) konkurenčnej doložky v pracovnej zmluve sú v naznačenom smere vôbec právne možné. A v prípade, ak možné právne sú, ktorá úprava má v takom prípade prednosť? Platí úprava dohodnutá a obsiahnutá v pracovnej zmluve? Platí právna úprava v Zákonníku práce? Alebo platia obe právne úpravy popri sebe, ak sa nevylučujú?


V prípade sporu však už môže byť neskoro. Ostali ste zaskočení? Možno Vás to nikdy nenapadlo, ale úprimne, máte v tom jasno ako v takých prípadoch postupovať? Viete ako sa vopred vyvarovať prípadných sporov z konkurenčnej doložky v naznačenom smere?