Prenos údajov do USA pozastavenýÚrad na ochranu osobných údajov v Portugalsku (CNPD) nariadil Národnému štatistickému úradu (INE) pozastaviť prenos osobných údajov získaných v rámci Sčítania ľudu 2021 do Spojených štátov amerických.


CNPD nariadil INE pozastaviť akýkoľvek medzinárodný prenos údajov do USA alebo iných tretích krajín, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.


CNPD po sťažnostiach dotknutých osôb začal vyšetrovanie a zistil, že INE pri prevádzkovaní dotazníka slúžiaceho na sčítanie ľudu využíva služby spoločnosti Cloudflare, Inc. z Californie, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, čím dochádza k prenosu osobných údajov do USA.


Problém nastal v tom, že Cloudfare vzhľadom na služby, ktoré poskytuje podlieha „sledovacej“ legislatíve USA, ktorej účelom je zabezpečovanie národnej bezpečnosti. Tieto zákony umožňujú americkým štátnym orgánom neobmedzený prístup k osobným údajom, ktoré Cloudflare spracúva. Podľa rozhodnutia Schrems II tieto zákony predstavujú neprimeraný zásah do základných práv občanov Európskej únie, a preto USA nemôže byť považovaná za krajinu garantujúcu primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Súdny dvor EÚ zároveň rozhodol aj o tom, že verejné orgány musia zastaviť alebo úplne zakázať prenos údajov do USA tiež v prípade, ak sú prenosy založené na modelových štandardných zmluvných doložkách schválených Európskou komisiou bez toho, aby boli popri doložkách poskytnuté dodatočné garancie zabezpečujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov v tretej krajine.


V danom prípade dochádzalo k prenosu údajov týkajúcich sa takmer všetkých občanov krajiny (viac ako 6,5 mil. osôb) a spracúvané boli aj citlivé údaje o zdraví a náboženskej príslušnosti. S ohľadom na túto skutočnosť úrad nariadil bezodkladne prenos pozastaviť.

Zdroj: Census 2021: Portuguese DPA (CNPD) suspended data flows to the USA