Prežije Zoom koronavírus?Koronakríza nás donútila stiahnuť sa z kancelárií do našich domácností a hľadať alternatívne spôsoby ako komunikovať s kolegami či rokovať s obchodnými partnermi. Mimoriadnej obľube sa teší programové riešenie Zoom. Obľuba Zoomu je až tak veľká, že v súčasnosti je v niektorých krajinách ohrozená existencia jeho ochrannej známky.


Základným predpokladom zápisnej spôsobilosti ochrannej známky je jej rozlišovacia spôsobilosť, teda spôsobilosť rozlíšiť tovary a služby jednotlivých súťažiteľov. Niektoré označenia majú rozlišovaciu spôsobilosť už pred začatím jeho používania na trhu, a to sú najmä tie, ktoré sú tvorené fantazijnými prvkami alebo bežne používanými slovami, avšak v nečakanom kontexte, ako napríklad ochranná známka Apple. Ochranné známky, ktoré túto požiadavku nespĺňajú, môžu byť zapísané do registra ochranných známok až vtedy, keď prihlasovatelia preukážu, že ich označenie je rozoznávané relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vo vzťahu k prihlasovaným kategóriám tovarov a služieb.


Právo však ráta aj s opačnou situáciou, a to aj vo vzťahu k ochranným známkam, ktoré mali inherentnú, teda vrodenú, rozlišovaciu spôsobilosť. Ak je ochranná známka používaná tak intenzívne, že ju relevantná spotrebiteľská verejnosť prestane vnímať ako označenie tovarov a služieb konkrétneho výrobcu alebo poskytovateľa a začne ju vnímať ako všeobecné označenie daného druhu tovarov a služieb, v takomto prípade môže byť ochranná známka zrušená, jej majiteľ prichádza o právnu ochranu a označenie môžu voľne používať jeho konkurenti.


Takýto osud postihol viacero označení, o ktorých dnes už len málokto vie, že pôvodne boli ochrannými známkami, ako sú napr. Escalator, Cellophane, Trampoline, Linoleum či dokonca Heroin.


Za úspešný príklad, ako sa takémuto osudu vyhnúť, možno považovať marketingové aktivity majiteľov ochrannej známky Xerox, ktorá sa dostala do slovníkov mnohých jazykov ako sloveso označujúce vyhotovenie papierovej kópie dokumentu.


Zachovať svoje práva k ochrannej známke možno len intenzívnym vzdelávaním spotrebiteľov, že predmetné označenie nie je generickým názvom samotného produktu alebo služby, ale je ochrannou známkou a označuje produkty a služby konkrétneho poskytovateľa. Na tieto účely je dôležité používať ochrannú známku vždy v spojitosti s piktogramami ® alebo ™. Vhodnou marketingovou stratégiou je tiež prezentovať svoju ochranné známke v spojitosti s pôvodným generickým pojmom. Napríklad Xerox investoval do reklamnej kampane so sloganom „You can’t Xerox a Xerox on a Xerox. But we don’t mind at all if you copy a copy on a Xerox® copier.” Rovnako dôležité je v licenčnej alebo dodávateľskej zmluve zaviazať svojich obchodných partnerov, akým spôsobom nesmú ochrannú známku používať (napr. v podobe slovesa „to xerox“ alebo „xeroxovať“ ako synonyma vyhotovovania kópií).


Majitelia ochranných známok by rozhodne mali byť obozretní pri „nadužívaní“ ich ochranných známok a dávať si pozor, aby sa nestali obeťami vlastného úspechu.