"Prvá pomoc" na zachovanie pracovných miest a podporu SZČO poskytnutím štátnej pomoci


Zrušenie podmienky nebyť „podnik v ťažkostiach" pre zamestnávateľov

Podmienka pre získanie príspevku štátnej pomoci podľa projektu „Prvá pomoc“ na zachovanie pracovných miest a podporu samostatne zárobkovo činných osôb postihnutých pandémiou koronavírusu nebyť „podnik v ťažkostiach" je pre zamestnávateľov zrušená.

Pri podávaní žiadostí o príspevok zo strany zamestnávateľov tak už zamestnávatelia nemusia skúmať, či sú „podnik v ťažkostiach". To platí aj pre SZČO ako zamestnávateľa, ak si bude uplatňovať príspevok na svojich zamestnancov.

Podmienka nebyť „podnik v ťažkostiach" však zostala platná pre SZČO, ktoré si podľa "Opatrenia č. 2" alebo "Opatrenia č. 4" chcú požiadať o príspevok na seba. Fyzická osoba, ktorá si uplatňuje príspevok podľa "Opatrenia č. 2" alebo "Opatrenia č. 4" ako SZČO, nie je podnik v ťažkostiach, ak za rok 2019 nevykazuje stratu. Inými slovami - je podnik v ťažkostiach a nemá nárok na príspevok - ak v daňovom priznaní za rok 2019 vykazuje (resp. ak DP 2019 ešte nepodala, bude vykazovať) stratu.

Rozšírenie okruhu podmienok žiadateľov o príspevok (revízia podmienok na priznanie príspevku) – od 25.4.2020

O príspevok môžu požiadať aj tí žiadatelia, ktorí

(i) si svoje daňové a odvodové povinnosti (poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie) resp. pohľadávky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (spolu podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b) a d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti na priznanie príspevku) plnia aj dodatočne formou povolenia platby dlžných súm v splátkach (prostredníctvom splátkového kalendára), v prípade daňových povinností (povolenie odkladu platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach). Podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b) a d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sa potom v takých prípadoch (povolený odklad alebo splátkový kalendár) považujú pre účely získania príspevku považujú za splnené, i keď reálne splnené v čase podania žiadosti nebudú;

(ii) neboli schopní splniť svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za mesiac február 2020; v takýchto prípadoch sa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b) a d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti za mesiac február 2020 sa pre účely získania príspevku považujú za splnené. Teda uvedené platí spätne dozadu aj za marec 2020, napriek tomu, že žiadatelia nemali ani odklad alebo splátkový kalendár podľa písmena (i).