Právna regulácia praktického fungovania športových organizácií


Medzi oblasť pôsobenia našej advokátskej kancelárie patrí aj oblasť úpravy športového práva. Dňa 18.6.2020 sme školili zástupcov národných športových zväzov SR za účasti významných hostí v téme „Právna úprava športového práva, legislatívne techniky tvorby interných predpisov športových organizácií, rozhodovanie orgánov športových organizácií, náležitosti rozhodnutí a súdny prieskum rozhodnutí orgánov športových organizácií“.


Pôsobenie športových organizácií v SR často „pokrivkáva“ v nedostatočnej právnej regulácii praktického fungovania športových organizácií. Práve na ten účel majú športové organizácie možnosť, ba priam až „povinnosť“ prijať interné predpisy, ktoré sa stanú funkčnou súčasťou vyváženého, prehľadného a stabilného vnútorného „právneho poriadku“ fungovania športovej organizácie. Cieľom tvorby „kvalitných“ interných predpisov je prostredníctvom nich vytvoriť, „dotvoriť“, doplniť, rozvinúť, precizovať a sprehľadniť jestvujúce interné predpisy a pravidlá pre fungovanie športových organizácií. Nie je cieľom teda mať interný predpis „pro forma“ ale dosiahnuť cieľ sledovaný prijatím interného predpisu.


V rámci školenia zástupcov športových organizácií v SR sme sa primárne zamerali na problematiku tvorby interných predpisov v športovej organizácií, na všeobecné princípy a požiadavky kladené na tvorbu interných predpisov v športovej organizácií, na všeobecné legislatívne techniky tvorby nových interných predpisov a novelizácie jestvujúcich interných predpisov, na štruktúru, systematiku členenia a obsah interných predpisov v športovej organizácií, na všeobecné postupy pri prijímaní interných predpisov v športovej organizácií s prihliadnutím na špecifiká národných športových zväzov, na prípravu a priebeh rokovania (zasadnutia) orgánov športovej organizácie všeobecne s prihliadnutím na špecifiká národných športových zväzov, na náležitosti uznesení orgánov športových organizácií a náležitosti individuálnych rozhodnutí orgánov športových organizácií a na súdny prieskum rozhodnutí orgánov športových organizácií.


Bolo strašne veľa zaujímavých praktických otázok, ktoré sme zodpovedali. Presne tak to mame radi, vy sa spýtate a my odpovieme, poradíme a pomôžeme.