Vyhrali sme doménový spor "doformy.sk"


Naša advokátska kancelária si pripísala ďalší úspešný zásah v doménovom spore, tentokrát v rámci ADR ohľadne domény doformy.sk. V záujme ochrany práv nášho klienta (sťažovateľa) k chránenému označeniu (nezapísané označenie, ochranné známky) pripravili sme návrh na prevod domény doformy.sk.


Za menej ako 2 mesiace od podania návrhu Expert Centra ADR o našom návrhu rozhodol a vo svojom odbornom rozhodnutí konštatoval podobnosť domény s chráneným označením, pravdepodobnosť zámeny medzi doménou a chráneným označením a zo strany držiteľa domény nepreukázanie práva alebo legitímneho záujmu k doméne. Na druhej strane bol preukázaný nedostatok dobrej viery pri používaní domény zo strany držiteľa, keďže doména je používaná s cieľom dosiahnutia neoprávneného zisku tým, že v dôsledku pravdepodobnosti zámeny medzi doménou a chráneným označením priťahuje používateľov na webové sídlo alebo iný on-line zdroj v sieti Internet tretej osoby (priameho konkurenta sťažovateľa). Konštatujúc splnenie všetkých nutných podmienok stanovených v Pravidlách ADR Expert vyhovel návrhu a nariadil prevod domény na sťažovateľa.

https://adr.eisionline.org/sk/2020/04/26/odborne-rozhodnutie-vo-veci-domeny-doformy-sk-21-2020/