WADA prijala Zákon o antidopingových právach športovcovSvetová antidopingová agentúra zverejnila dňa 18.06.2020 ňou schválený dokument s názvom Zákon o antidopingových právach športovcov (z angl. „Athletes’ Anti-Doping Rights Act“). Dokument vychádza zo znenia pravidiel svetového antidopingového programu platných od 1. januára 2021 (Svetový antidopingový kódex 2021 a medzinárodné štandardy). Účelom dokumentu je zabezpečiť, aby práva športovcov vo vzťahu k boji proti dopingu boli jasne stanovené, dostupné a všeobecne uplatniteľné.


Dokument sa skladá z dvoch častí, a to:

 1. identifikácie práv športovcov definovaných 2021 pravidlami svetového antidopingového programu, ktoré je nevyhnutné zosúladiť s vnútroštátnou právnou úpravou; a

 2. identifikácie odporúčaných práv športovcov, ktoré by národné antidopingové organizácie mali prijať za svoju najlepšiu prax (z angl. best practice).

Garantované práva športovcov v rámci pravidiel svetového antidopingového programu platného od 1. januára 2021

 • právo na zachovanie rovnakých príležitostí pri výkone športových činností;

 • právo na rovnocenné testovacie programy, ktoré sú v súlade s 2021 pravidlami svetového antidopingového programu;

 • právo na udelenie terapeutickej výnimky;

 • právo na spravodlivý proces (prejednanie porušenia antidopingového pravidla športovcom);

 • právo nahlásiť akékoľvek porušenia 2021 pravidiel svetového antidopingového programu treťou osobou (vrátane národnej antidopingovej organizácie);

 • právo na prístup k anonymnému alebo dôvernému mechanizmu na hlásenie akéhokoľvek možného porušenia antidopingových pravidiel;

 • právo na vzdelávanie a informovanie o dopingu;

 • právo na ochranu osobných údajov;

 • právo na náhradu škody spôsobenej porušením antidopingového pravidla treťou osobou;

 • právo na osobitnú ochranu športovcov so statusom „chránené osoby“ (z angl. protected persons) (napr. hodnotenie miery zavinenia, neexistencia povinného zverejňovania a pod.);

 • osobitné práva pri dopingovej kontrole (napr. právo na zistenie identifikácie komisára dopingovej kontroly, právo na získanie dodatočných informácií o dopingovej kontrole);

 • právo na analýzu „B” vzorky;

 • právo na zachovanie ostatných práv a slobôd a postavenia športovcov, aj keď nie sú súčasťou dokumentu Antidopingové práva športovcov.

Odporúčané práva športovcov („best practice“):

 • právo účasti na tréningoch a súťažiach bez „korupcie súvisiacej s bojom proti dopingu“;

 • právo participovať na tvorbe pravidiel svetového antidopingového programu;

 • právo na právnu pomoc v rámci prejednaní porušenia antidopingových pravidiel.