Viete aké zmeny vás čakajú v súvislosti s novelou Zákonníka práce?


Domácka práca a telepráca v novom „šate“, implementácia staronového výpovedného dôvodu, možnosť výberu zamestnanca medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom, či nové podmienky na členov odborových organizácií...


  1. Zákonodarca reflektuje na aktuálne dianie a zavádza „novú“ definíciu pre domácku prácu a teleprácu v „modernejšej“ podobe, pričom podstatným kritériom na rozlíšenie telepráce alebo domáckej práce od príležitostného „homeoffice“ je kritérium pravidelnosti. V pracovnej zmluve bude možné dohodnúť, že domácka práca alebo telepráca sa v celom rozsahu alebo sčasti bude vykonávať na mieste, ktoré si zamestnanec určí,ak to povaha práce umožňuje. V pracovnej zmluve možno dohodnúť aj rozsah domáckej práce alebo telepráce alebo minimálny rozsah výkonu práce zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa, aksa domácka práca alebo telepráca nemá vykonávať len z domácnosti zamestnanec. Novela tiež rozširuje povinnosti zamestnávateľa pri domáckej práci alebo telepráci prijať vhodné opatrenia.

  2. Zavádza sa nový výpovedný dôvod po vzore štátnozamestnaneckého pracovného pomeru. Po novom bude možné dať zamestnancovi výpoveď z dôvodu, že zamestnanec dovŕšil 65 rokov veku a zároveň vek určený na nárok na starobný dôchodok. Tento výpovedný dôvod zakladá nárok na odstupné. Zároveň, ak sa končí pracovný pomer dohodou z uvedeného dôvodu, tento musí byť v dohode o skončení pracovného pomeru uvedený.

  3. Viete, že od 1. marca 2021 ste ako zamestnávatelia povinní dať svojim zamestnancom na výber medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravovanie? Pokiaľ zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie zamestnancom vo vlastnom/zmluvnom zariadení, je povinný v rámci plnenia povinnosti zabezpečiť zamestnancom stravovanie, umožniť zamestnancom vybrať si medzi finančným príspevkom na stravovanie alebo gastrolístkom. Zamestnanec jeviazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, kuktorému sa výber viaže. Podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise.

  4. V oblasti pôsobenia odborových organizácií u zamestnávateľa sa zavádza ako podmienka pôsobenia odborovej organizácie u zamestnávateľa, aby členovia príslušného odborového orgánu boli v pracovnom pomere so zamestnávateľom. Súčasne sa zavádza nový inštitút, a to spor o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa.