Zneužitie ochranných známok v čase COVID-19


Pandémia koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 predstavuje nielen globálnu zdravotnú hrozbu, ale aj krízu hospodárskych a spoločenských rozmerov. Postihuje všetky segmenty obyvateľstva, pričom útočí na spoločnosť v jej jadre.

Aj v krízovej situácii, či skôr práve v nej, špekulanti hľadajú príležitosť neférovo sa obohatiť. V oblasti ochranných známok sme tak mohli zaznamenať zvýšený záujem o registráciu ochranných známok, ktoré obsahujú výrazy „COVID“, „CORONAVIRUS“, alebo ich rôzne variácie a súvisiace prvky. Prihlásené ochranné známky obsahujúce niektoré z týchto výrazov sa vzťahujú na najrôznejšie tovary alebo služby: od odevov, časopisov, až po finančné služby, či dokonca vakcíny.


Snaha špekulatívnych prihlasovateľov o vyťaženie maxima zo súčasného „trendu“ či fenoménu nie je v princípe ničím novým. Ako príklad môžeme uviesť nesprávne hláskovanie slova „coverage“ americkým prezidentom Donaldom Trumpom v podobe slova „covfete“. Pochybenie prezidenta nenechalo na seba dlho čakať a viacero podnikateľov liehovín rýchlo podalo prihlášku ochrannej známky s daným označením pre svoje výrobky. Obdobné prípady je možné vidieť aj na Slovensku, pričom ich vďačným zdrojom sú práve výroky politikov alebo známych osobností, ako aj masívne medializované rôzne slovné hračky a prešmyčky.

V dnešnej dobe sa pozornosť prihlasovateľov ochranných známok upriamila na už vyššie spomínané výrazy súvisiace s pandémiou koronavírusu. Len v marci 2020 bolo vo svete podaných 164 prihlášok ochranných známok obsahujúcich pojem „covid“, z toho najviac v USA (až 58), Nemecku, Španielsku a Turecku (po 15) a vo Veľkej Británii (12). Uvedené čísla nezahŕňajú všetky ďalšie možné variácie pojmu „covid“ a súvisiace výrazy, ako napr. corona, coronavirus a pod.

Počet podaných prihlášok s označením „covid“ sa v apríli 2020 v porovnaní s marcom 2020 takmer zdvojnásobil (316 podaných prihlášok), pričom len jedna z nich, ochranná známka s názvom „COVID 19 SENTINEL“ prihlasovateľa EUROFINS SCIENTIFIC (IRELAND) LIMITED bola zaregistrovaná na známkovom úrade BENELUX-u vďaka osobitnému zrýchlenému (a podmienenému !) zápisu, ktorý môže byť po riadnom prieskume dodatočne zrušený. Opätovne bol najvyšší počet podaných prihlášok z USA (až 164). Za mesiac apríl bolo na slovenský Úrad priemyselného vlastníctva podaných 21 prihlášok s označením „covid“. Nižšie uvádzame graf vybraných krajín s najvyšším počtom podaných prihlášok (na porovnanie uvádzame aj ČR a SR):

Zdá sa, že prvá prihláška obsahujúca výraz „CORONA“ v súvislosti s pandémiou bola podaná na americký patentový a známkový úrad (USPTO) 27. januára 2020 pre ochrannú známku „WUHAN CORONA VAX“ spoločnosťou Boston Biotech a to pre „vakcíny“.


Mnohé podané prihlášky sa vzťahujú najmä na oblečenie, ako napríklad „I(love)Covid-19“ alebo „COVID-19 INFECTED“. V tomto prípade vzhľadom na povahu pandémie a množstvo obetí s ňou spojených je na mieste minimálne otázka morálnosti takéhoto označenia, či jeho súladu s dobrými mravmi. Je pravdepodobné, že predmetné prihlášky budú zamietnuté, a to z dôvodu, že ochranná známka je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, čomu na Slovensku zodpovedá absolútny dôvod zamietnutia zápisu uvedený v § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Ako ďalší príklad označenia ochrannej známky, ktorá pravdepodobne nebude nikdy zaregistrovaná, je kanadská prihláška ochrannej známky Meriema Amira a Giovanniho De Sua z Montrealu. Dňa 25. marca 2020 si títo dvaja prihlasovatelia (obaja právnici) podali prihlášku s označením „COVID-19“. Je zrejmé, že predmetné označenie nespĺňa jednu z kľúčových vlastností nevyhnutných na registráciu ochrannej známky, ktorou je jej rozlišovacia spôsobilosť. Pre absenciu rozlišovacej spôsobilosti nie je možné si zaregistrovať napr. ani ochrannú známku s označením „rakovina“ alebo „cukrovka“.

Ako príklad označenia ochranných známok zo Slovenska uvádzame označenia „KillCoron“ alebo „KillVir“, podané spoločnosťou ST. NICOLAUS a.s. V danom prípade je tiež možné predpokladať zamietnutie týchto prihlášok, nakoľko alkohol podľa súčasných štúdií, ako aj podľa stanoviska Úradu verejného zdravotníctva SR, nechráni pred ochorením COVID-19. Súčasne pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti ochrannej známky platí, že do registra ochranných známok sa nezapíše označenie, ak môže klamať verejnosť najmä o povahe, kvalite, zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb, čomu zodpovedá absolútny dôvod zamietnutia zápisu uvedený v § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach..

Možno očakávať, že ďalší trend podávania prihlášok, ktoré svojím označením súvisia so súčasnou pandémiou, bude na jednej strane prirodzene „kopírovať“ nárast, resp. postupné zastavenie a znižovanie rozširovania ochorenia COVID-19 (ako všetci dúfame) a na strane druhej by mohol byť efektívne potláčaný ráznejšími opatreniami a komunikáciou zo strany známkových úradov. Väčšina z týchto prihlášok však bude pravdepodobne zamietnutá z dôvodu, že tieto ochranné známky sú v rozpore s verejným poriadkom alebo s prijatými zásadami morálky, z dôvodu absencie ich rozlišovacej spôsobilosť, alebo z dôvodu, že ich môžu klamať o povahe alebo kvalite tovarov alebo služieb, ktoré majú označovať.

Zdroj:

https://edition.cnn.com/2017/05/31/politics/donald-trump-covfefe/index.html

https://eu.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2018/05/31/covfefe-one-year-anniverary-donald-trumps-confusing-tweet/659414002/

https://medialne.trend.sk/marketing/kajsmentke-bude-znacka-autorka-chce-nazov-poistit