Údaje verejného sektora, dátový altruizmus a služby sprostredkovania údajov - to prináša Akt o správe údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o európskej správe údajov č. 2022/868 (ďalej ako „Digital Governance Act“ alebo „DGA“) sa uplatňuje už od  24.09.2023. Jeho cieľom je zefektívniť opakované používanie a spracúvanie niektorých dôverných dát (napr. komerčnej, štatistickej povahy, vrátane obchodného tajomstva, dáta o zákazníkoch a iných dát tohto charakteru) v držbe verejného sektora. Oprávnenými subjektami sú fyzické a právnické osoby. DGA prináša rámec pre zachovanie čo najväčšej transparentnosti, bezpečnosti a dôvernosti týchto dát. Prostredníctvom tohto článku Vám prinášame podstatné skutočnosti, ktoré sa Vás môžu dotknúť.

Každá fyzická alebo právnická osoba bude mať právo požiadať subjekt verejného sektora (pozn. na Slovensku orgán verejnej moci) o poskytnutie dát, ktoré má subjekt verejného sektora v držbe. Keďže nejde o bežné, tzv. voľné dáta, ale dáta citlivej povahy, DGA stanovuje požiadavky na zabezpečenie týchto dát (anonymizácia, úprava alebo iné spracovanie), aby sa predišlo ich zneužitiu a zachovaniu dôvernosti. Subjekty verejného sektora za služby sprístupňovania dát môžu účtovať poplatky a ukladať povinnosti opätovným používateľom dát pri ich užívaní.

V prípade, ak budete mať záujem o opakované použitie dát, budete o to môcť požiadať subjekt verejného sektora, ktorý je o Vašej žiadosti povinný rozhodnúť do dvoch mesiacov a pri obzvlášť zložitých žiadostiach sa táto doba predlžuje o 30 dní. V prípade, ak subjekt verejného sektora žiadosti nevyhovie, DGA zaručuje proti rozhodnutiu povinnej osoby opravný prostriedok.

Otvoria sa taktiež nové možnosti podnikania, v rámci ktorých bude možné prevádzkovať služby sprostredkovania údajov medzi držiteľmi dát alebo dotknutými osobami a potencionálnymi používateľmi.

Ako osobitným spôsobom zdieľania a používania dát  sa zavádza tzv. dátový altruizmus, ktorý budú fyzické a právnické osoby používať na právnom základe udelenia súhlasu. Fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem o zdieľanie svojich dát, tak môžu spraviť prostredníctvom organizácie registrovanej v príslušnom registri organizácii dátového altruizmu, ktoré budú zastrešovať túto službu. Dátový altruizmus prináša veľký potenciál pomôcť podnikateľom vzájomne zefektívniť a vylepšiť ich činnosť na základe zdieľania cenných informácii.

 


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0868 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-governance-act-explained https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2022/05/16/le-conseil-approuve-l-acte-sur-la-gouvernance-des-donnees/