Dobré správy pre slovenské startupy - ESOP má nové pravidlá zdaňovania!

Slovenský zákonodarca prijatím zákona o premenách obchodných spoločností[1] novelizoval s účinnosťou od 1.1.2024 zákon o dani z príjmov[2], a prijal nové pravidlá zdaňovania akcií a obchodných podielov, ktoré môžu nadobúdať zamestnanci, spolupracujúce fyzické osoby – podnikatelia (tzv. kontraktori), príp. investori.

Novú právnu úpravu ocenia predovšetkým startupy, ktoré môžu efektívnejšie a pružnejšie nastaviť svoje motivačné programy (tzv. ESOP) pre zamestnancov a kontraktorov, bez neželaných (a často demotivujúcich) daňových a odvodových dopadov, s ktorými takáto úprava vzťahov bola podľa doterajšej legislatívy spojená.

Nové pravidlá sa však nebudú vzťahovať na kontraktorov, ktorí svoje služby poskytujú prostredníctvom obchodných spoločností (najčastejší prípad jednoosobových s.r.o.).

Podľa novej právnej úpravy nadobudnutie akcií resp. obchodných podielov zamestnancom alebo kontraktorom (fyzickou osobou), ocenených v nominálnej hodnote resp. hodnote vkladu, v spoločnosti, pre ktorú zamestnanec (ako pre zamestnávateľa) alebo kontraktor (ako pre obchodného partnera / objednávateľa) vykonáva činnosť, bude oslobodené od dane z príjmov, za nasledovných predpokladov:

  • spoločnosť nevypláca počas svojej činnosti podiely na zisku (ak spoločnosť vyplatí podiely na zisku, nepeňažný príjem z nadobudnutia akcií alebo obchodného podielu sa dodaní v nasledujúcom zdaňovacom období);
  • nadobudnuté akcie nie sú prijaté na obchodovanie na tuzemskom alebo zahraničnom regulovanom trhu.

V prípade predaja akcií alebo obchodných podielov, nadobudnutých zamestnancami alebo kontraktormi, na ktorých nadobudnutie sa bude vzťahovať oslobodenie od dane z príjmov za vyššie uvedených podmienok, príjem z predaja bude predmetom zdanenia, s výnimkou príjmu z predaja akcií po uplynutí troch rokov od ich nadobudnutia.

Nová právna úprava síce zavádza aj oslobodenie príjmov z predaja obchodných podielov po uplynutí troch rokov od nadobudnutia, explicitne však vylučuje uplatnenie tejto výnimky na obchodné podiely, na ktorých nadobudnutie sa bude vzťahovať oslobodenie od dane z príjmov za vyššie uvedených podmienok[3].

Napokon, na zdanenie príjmu z predaja takýchto akcií a obchodných podielov sa nebude uplatňovať ani oslobodenie v prípade, že príjem nepresiahne sumu 500 €.


[1] Zákon č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[2] Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

[3] Novela zákona o dani z príjmov v novom ustanovení § 9 ods. 1 písm. r) síce uvádza nesprávny odkaz na neexistujúce ustanovenie „§ 5 ods. 7 písm. r)“, ide však o zrejmú chybu; odkaz má správne znieť „§ 5 ods. 7 písm. q)“