Dopad novely Autorského zákona na licenčnú zmluvu a softvér alebo sú Vaše licenčné zmluvy v súlade s novou právnou úpravou?

Novela Autorského zákona (AZ) zaviedla nové práva či zvýšenú ochranu autorov, no tým otvorila potrebu nových prístupov aj pri tvorbe licenčných dojednaní.

Ak ste doteraz volili prístup, že súčasťou licenčných dojednaní je poskytnutie výhradnej licencie na všetky spôsoby použitia diela, vo vecne, časovo a územne neobmedzenom rozsahu, je potrebné sa pripraviť na to, že takáto rozsiahla licencia musí zodpovedať aj licenčnej odmene. Inými slovami povedané, každá licencia niečo stojí a Vami vyplatená odmena musí zodpovedať jednak získanej licencii, očakávanému ekonomickému zhodnoteniu diela a súčasne musí byť proporcionálna k tvorivému podielu autora. Zohľadňuje Vaša odmena všetky tieto parametre? Viete o novom práve autora na dodatočné vyrovnanie?

Ak ste doteraz volili cestu jednorazovej odmeny (či už ako súčasť ceny diela alebo samostatne), po novom je nutné vyhodnocovať, či si vôbec viete jednorazovú odmenu dojednať. Keďže Autorský zákon zavádza exemplifikatívny výpočet zakladajúci možnosť dojednania jednorazovej odmeny, nevylučuje použitie jednorazovej odmeny aj pre ďalšie prípady. Viete, o aké ďalšie prípady sa môže jednať a či práve ten Váš je možné pod jednorazovú odmenu „skryť“?

Ak je licenčným dojednaním nadobudnutie výhradnej licencie, pripravte sa na to, že túto licenciu po novom budete musieť využívať. Nevyužívaním výhradnej licencie totižto zakladáte právo autora až na odstúpenie od zmluvy. Ak ste doposiaľ zvykli túto Vašu povinnosť zmluvne vylučovať, súčasné znenie AZ Vám na prvý pohľad takéto dojednanie neumožňuje. Je možné túto povinnosť naďalej zmluvne vylučovať?

Čo sa týka lehôt na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, tieto sa po novom značne predĺžili. Aj tie však majú svoje pravidlá a špecifiká. Viete, aké to sú?

No a aby toho nebolo málo, zamiešať karty aj vo vzťahu k vyššie uvedeným zmenám môže aj druh autorského diela, kedy sa napr. na počítačový program môžu vzťahovať odlišné pravidlá.

Odporúčame preto novele AZ, ktorá nadobudla účinnosť 25.03.2022, venovať zvýšenú pozornosť a zamerať sa na obsah Vašich licenčných zmlúv. Tie totižto už nemusia zodpovedať požiadavkám legislatívy.


Zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení zákona č. 71/2022 Z.z.