Eshop a spracúvanie dátumu narodenia zákazníka

Dnes sa bližšie pozrieme na spracúvanie dátumu narodenia zákazníka e-shopu prevádzkovateľom e-shopu. Prevádzkovateľ e-shopu pri spracúvaní osobných údajov spravidla spracúva osobné údaje zákazníka ako meno, priezvisko, bydlisko, kontaktné údaje, ďalej aj IP adresa, či cookies. Ale čo so spracúvaním osobného údaja dátumu narodenia?  

Jedna zo základných zásad spracúvania osobných údajov je podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) GDPR tzv. zásada minimalizácie spracúvania osobných údajov, t. z. spracovanie, ktoré je „primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú“.  

Krajský súd Žilina svojim rozhodnutím sp. zn. 10CoCsp/29/2021 zo dňa 30.09.2021 potvrdil uznesenie Okresného súdu Martin č. k. 15Csp/33/2021-58 zo dňa 12.05.2021, ktoré sa dotýka práve nevyhnutného rozsahu spracovania osobných údajov prevádzkovateľom e-shopu vo väzbe na absenciu dátumu narodenia zákazníka. Prevádzkovateľ e-shopu sa žalobou domáhal na súde od zákazníka zaplatenia pohľadávky, pričom pri podaní žaloby nedisponoval dátumom narodenia žalovaného (zákazníka e-shopu) a tento údaj v žalobe neuviedol, lebo ho nespracúval.

Súd vyzval žalobcu, aby svoje neúplné podanie doplnil, nakoľko nespĺňalo predpísané náležitosti návrhu na začatie konania, keďže podľa označenia žalovaného v žalobe súd nevedel riadne identifikovať žalovaného, a to tak, že riadne označí žalovaného v zmysle § 133 CSP. Následne súd podanie odmietol a uviedol, že zo žaloby ani po jej doplnení nevie určiť, voči komu žaloba smeruje. Zdôraznil tiež, že v rozhodnutí súdu je nevyhnutné osobu, ktorej sa ukladá povinnosť riadne označiť tak, aby bola nezameniteľným spôsobom identifikovaná a nedošlo k prípadnej zámene.  

Prevádzkovateľ eshop-u podal voči rozhodnutiu súdu odvolanie, v ktorom súdu vytýkal zásah do práva na spravodlivý proces, nakoľko mu odmietnutím žaloby znemožnil uskutočňovať príslušné procesné práva, a že nebolo v žalobcových objektívnych schopnostiach konkrétnejšie identifikovať žalovaného údajom o dátume narodenia. V tejto súvislosti sa žalobca odvolal na ust. § 8 zákona č. 18/2018 Z. z., kde je zakotvená spomenutá zásada minimalizácie spracúvania osobných údajov, pričom uviedol, že nebol oprávnený vyžadovať od svojich zákazníkov údaj o dátume narodenia, nakoľko bol oprávnený vyžadovať iba údaje potrebné na vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a doručenie objednaného tovaru. Ak totiž vek nie je podmienkou obmedzujúcou kúpu, resp. nadobudnutie tovaru, potom nie je možné podľa žalobcu a ani zákonné od zákazníkov požadovať aj uvedenie dátumu narodenia. Žalobca tiež dodal, že ak by tento údaj o dátume narodenia od svojich zákazníkov aj protizákonne požadoval, vystavil by satým riziku uloženia pokuty zo strany kontrolných orgánov.

Krajský súd Žilina však uznesenie prvostupňového súdu ako vecne správne potvrdil. Odvolací súd poukázal nato, že zákon o ochrane údajov umožňuje získať, resp. spracovať osobné údaje v rozsahu primeranom na daný účel. Za takýto (primeraný účel) možno v prípade zmluvného vzťahu považovať aj uplatnenie/vymáhanie pohľadávky (titulom tohto zmluvného vzťahu vzniknutej) v rámci súdneho konania. Inými slovami, založenie záväzkového vzťahu v sebe implikuje aj predpoklad vymáhania pohľadávky prostredníctvom súdneho konania, čo legalizuje požiadavku získavania nevyhnutného identifikačného údaja v podobe dátumu narodenia.

Záver

Prevádzkovateľ e-shopu môže spracúvať osobné údaje zákazníka na rôzne účely, pokiaľ má na každý účel právny základ spracúvania a dodržiava základné zásady spracúvania osobných údajov podľa čl. 5 GDPR. Prevádzkovateľ e-shopu je okrem spracúvania nevyhnutných osobných údajov za účelom vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a doručenie objednaného tovaru (meno, priezvisko, bydlisko, adresa na doručenie, prípadne telefonický kontakt) na právnom základe podľa čl. 6 bod 1. písmeno b) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy), oprávnený spracúvať aj dátum narodenia zákazníka pre prípad uplatnenia /vymáhania pohľadávky z uzavretej zmluvy na súde, a to na právnom základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 bod 1. písmeno f) GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ).Zdroj: Uznesenie Krajského súdu Žilina sp. zn. 10CoCsp/29/2021 zo dňa 30.09.2021