Identifikačné číslo súdneho spisu – aké má využitie v praxi?

Pokiaľ ste už boli účastníkom súdneho sporu, alebo ste mali možnosť stretnúť sa s písomnosťou od súdu, isto viete, že všetky písomnosti týkajúce sa nejakého konania sú označené spisovou značkou (sp. zn.). Na vybraných písomnostiach - súdnych rozhodnutiach - sa však okrem spisovej značky vyskytuje aj ďalší údaj s označením IČS. Čo tento údaj predstavuje a akého je jeho využitie pre sporové strany, resp. účastníkov konania Vám priblížime na nasledujúcich riadkoch.

IČS predstavuje skratku pre „identifikačné číslo súdneho spisu“. Podľa § 171 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v z. n. p. (ďalej len „Vyhláška“) IČS „... slúži na identifikáciu súdneho spisu počas jeho obehu na súdoch Slovenskej republiky.“ Keďže ide o číslo nemenné, možno IČS označiť za „rodné číslo súdneho spisu“.

Keď je súdu doručené podanie, ktoré má za následok začatie konania pred súdom, tzv. podanie vo veci samej, súd je povinný založiť súdny spis. Obligatórnou náležitosťou každého súdneho spisu je označenie jeho obalu prostredníctvom IČS, ktoré je automaticky generované. V zmysle § 59 ods. 4 a § 60 ods. 1 Vyhlášky sú súdy rovnako povinné uvádzať IČS na písomných vyhotoveniach rozhodnutí, čo sa týka najmä rozsudkov, uznesení, platobných rozkazov, trestných rozkazov a ďalších. V prípade, ak sporová strana, resp. účastník konania robí podanie k prebiehajúcemu konaniu, nie je povinný uvádzať ako náležitosť podania IČS. V zmysle platnej a účinnej právnej úpravy postačuje, ak podanie označí spisovou značkou.

Môže sa zdať, že IČS je pre sporové strany/účastníkov konania zbytočným údajom, avšak nie je tomu tak. IČS možno využiť napríklad pri vyhľadávaní súdnych rozhodnutí v portáloch ako slov-lex.sk, judikáty.info alebo na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Na rozdiel od vyhľadávania podľa spisovej značky (ktorá nemusí byť jedinečná), Vám vyhľadávanie podľa IČS umožní na prvýkrát nájsť konkrétne rozhodnutie, ktoré hľadáte.

Rovnako je možné podľa IČS vyhľadávať v elektronickom súdnom spise. Po zadaní IČS, Vám vyhľadávač okrem aktuálne prebiehajúceho konania nájde všetky súvisiace konania. Napríklad, ak sa pred „klasickým“ súdnym konaním viedlo upomínacie konanie, ktoré má vlastnú spisovú značku, alebo spisovú značku, pod ktorým je vedené odvolacie konanie.


Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy,

https://ja-sr.sk/files/Sudne_tajomnicky_II_cast_0.pdf