Jarná ITAPA 2022 - Ako ďalej s eurofondami – plány a realita

Na Jarnej ITAPE 2022 zástupcovia štátu prezentovali novinky v oblasti poskytovania príspevkov a využívania finančných nástrojov z nového programového obdobia 2021 – 2027, ako aj z Plánu obnovy a odolnosti.  

Je možné konštatovať, že zástupcovia štátu a Európskej komisie na Slovensku sú optimistickí ohľadne objemu prostriedkov, ktoré Slovenská republika dokáže reálne vyčerpať, pričom čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti ako aj nového programového obdobia má byť výrazne vyššie, než tomu bolo doteraz v podmienkach SR. Dôvodom má byť inovatívnejší prístup štátu v rámci mechanizmu poskytovania prostriedkov.  

Nízka úroveň čerpania prostriedkov EÚ v SR je všeobecne známa skutočnosť. Je však optimizmus zástupcov štátu odôvodnený? V rámci Plánu obnovy a odolnosti budeme mať k dispozícii cca 6 miliárd Euro, v rámci programového obdobia 2021 – 2027 cca 7 miliárd Euro, t. j. spolu 13 miliárd €. Ku koncu roka 2021 (t. j. ku koncu predchádzajúceho programového obdobia Slovensko vyčerpalo necelých 50 %. Sú skutočne vytvorené zo strany štátu podmienky pre najbližšiu budúcnosť, aby toto čerpania bolo výrazne vyššie? Došlo k poučeniu z predchádzajúcich období?

Zástupcovia štátu ako inovatívny prístup označili možnosť väčšieho využívania jednoduchšieho spôsobu vykazovania výdavkov ako aj prenesenie kontroly verejného obstarávania výlučne na ÚVO. Úspech má zaručiť aj zredukovanie riadiacich orgánov a operačných programov.  

Zjednodušené vykazovanie výdavkov sa v podmienkach ESF používa najmenej celé minulé programové obdobie. ÚVO na základe osobitných dohôd s riadiacimi orgánmi rovnako kontroloval verejné obstarávanie. V SR už bol aj vyšší aj nižší počet operačných programov aj riadiacich orgánov. Čo má byť teda na ohlásených novinkách inovatívne? Bolo výsledkom vyššie čerpanie?

Podľa oznámenia zástupcov štátu má byť do konca roku 2022 vyhlásených 100 výziev, pričom sa má začať s vyhlasovaním približne na jeseň. Do konca roka to priemerne znamená 1 výzva denne. Štát pritom bude mať k dispozícii tých istých ľudí ako doteraz. Dôvody prezentovaného optimizmu štátu sú preto pri bližšom pohľade nejasné.  

Nová legislatíva je na 80 % zhodná s už existujúcou právnou úpravou. V rámci zákonov neboli prijaté žiadne nové efektívne procesy a postupy. Vytvorený systém poskytovania je stále ťažkopádny, neefektívny, pre prijímateľa radikálne nevýhodný, pričom neposkytuje prijímateľovi žiadnu istotu ani ochranu. Prijímateľ je stále vystavený korekciám a svojvôli riadiacich orgánov.  

My zastávame názor, že len väčšia právna istota a ochrana prijímateľa zatraktívni prostriedky EÚ do tej miery, že tento záujem sa pretaví do radikálne väčšieho čerpania.

Jarná ITAPA 2022: Európske peniaze. Dajú sa vôbec efektívne manažovať? - YouTube