Likvidácia spoločnosti od A po Z (rýchlo a jednoducho)

Viete, čo všetko obnáša proces likvidácie spoločnosti?

Likvidácia spoločnosti patrí k jedným zo spôsobov ukončenia trvania spoločnosti. Trvá v rozsahu cca 6 až 12 mesiacov a dnes sa pozrieme sa prehľad krokov, ktoré Vás určite neminú.


Pred rozhodnutím o vstupe do likvidácie
Zistiť účtovný stav spoločnosti (pripraviť mimoriadnu účtovnú závierku), v ktorej sa premietne či hodnota majetku spoločnosti je vyššia ako výška jej záväzkov. Ak áno, sú splnené podmienky na vstup do likvidácie.


Pred vstupom do likvidácie
Zvolať mimoriadne valné zhromaždenie (ďalej len „MVZ“), ktoré rozhodne o:
  1. zrušení spoločnosti a jej vstupne do likvidácie,
  2. zmene obchodného mena o dodatok „v likvidácii“,
  3. ustanovení likvidátora a určení spôsobu konania likvidátora v mene spoločnosti.

Pred zápisom likvidátora do Obchodného registra SR (ďalej len „ORSR“) zložiť do notárskej úschovy preddavok na likvidáciu vo výške 1.500,00 €. Bez zloženia tohto preddavku registrový súd nevykoná zmeny v ORSR spojené s likvidáciou.  

Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie

Podať návrh o skutočnostiach podľa bodu 2. na príslušný registrový súd a zaplatiť súdny poplatok vo výške 49,75 €.  

Po vykonaní zápisu do ORSR - likvidácia

Likvidátor oznámi všetkým známym veriteľom vstup do likvidácie a vyzve ich na prihlásenie pohľadávok s uvedením adresy, kde tak môžu urobiť. Takéto oznámenie je potrebné zverejniť aj v Obchodnom vestníku.  

Spoločnosť v „likvidácii“ má oznamovaciu povinnosť aj voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.

Likvidátor je povinný viesť zoznam prihlásených pohľadávok, zistiť majetok spoločnosti, zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie a podať na daňový úrad, uspokojovať pohľadávky veriteľov spoločnosti a vykonáva iné úkony v súvislosti s vymáhaním alebo prijímaním plnení.

Likvidátor vyhotoví Základný zoznam prihlásených pohľadávok, Základný zoznam majetku a uloží ich do Zbierky listín OR.


Skončenie likvidácie

Likvidátor zostaví mimoriadnu účtovnú závierku (tentoraz odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie do jej skončenie), pripraví konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku, pričom oznámenia o ich príprave zverejní v Obchodnom vestníku.  

Konateľ spoločnosti zvolá MVZ, kde sa schvaľuje mimoriadna účtovná závierka, konečná správa likvidátora a návrh likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku. Oznámenia o schválení týchto dokumentov likvidátor zverejní v Obchodnom vestníku a mimoriadna účtovná závierka sa doručuje aj daňovému úradu.


Výmaz spoločnosti z ORSR

Po splnení všetkých týchto krokov zostáva už len výmaz spoločnosti z ORSR. Návrh na výmaz spolu s potvrdením daňového úradu o neexistencii daňových nedoplatkov prípadne ukončení daňovej kontroly (ak existoval počas likvidácie daňový nedoplatok alebo sa vykonávala daňová kontrola) sa podáva na príslušný registrový súd. Poplatok za výmaz sa neplatí.