Navrhované zmeny v právnej úprave zmluvných vzťahov pre oblasť športu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dalo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Zákon o športe“). Štátne inštitúcie aj verejnosť môžu návrh právneho predpisu pripomienkovať do 13. júla 2022. Zmeny sú navrhované naprieč celým Zákonom o športe, avšak v tomto článku sa zameriame na avizované zmeny v právnej úprave zmluvných vzťahov pre oblasť športu.

Najväčšia zmena spočíva v zjednodušení právnej úpravy, navrhuje sa upraviť postavenie profesionálnych športovcov v zmluvnom vzťahu so športovou organizáciou na základe osobitného vzťahu medzi klubom a športovcom podľa zmluvy „sui generis”, pričom sa zachovávajú v čo najväčšej miere práva športovcov tak, aby sa ich postavenie približovalo postaveniu zamestnanca a existovala jedna typová zmluva a nevznikali nepomenované zmluvy ako po novele zákona o športe (zákon č. 6/2020 Z. z.) účinnej od februára 2020.  

Nakoľko ide o zmluvný typ „sui generis”, kde sa prelínajú prvky zamestnaneckého vzťahu s prvkami samostatne zárobkovej činnosti, tento právny vzťah sa nebude ex lege považovať za pracovný pomer, obdobný pracovný vzťah, iný pracovnoprávny vzťah ani obchodnoprávny vzťah.

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu sa uzatvára najdlhšie na päť rokov odo dňa jej účinnosti, ak predpisy národného športového zväzu neurčujú kratšiu dobu. Úprava náležitosti zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu reflektuje skutočnosť, že už nejde o zamestnanecký vzťah, a teda dochádza aj k úprave terminológie. Z tohto dôvodu zmluva o profesionálnom vykonávaní športu musí obsahovať výšku odmeny športovca, podmienky jej uhrádzania vrátane jej splatnosti, čas na regeneráciu a spôsob jeho čerpania (teda už sa nebudú používať pojmy mzda, priemerný zárobok, pracovný čas a odpočinok mzda a ani dovolenka). Pôvodný § 35 odsek 4 Zákona o športe sa vypúšťa, nakoľko jeho znenie bolo fakultatívne a zákonodarca ponechá v ďalších veciach zmluvnú voľnosť. Ak ide o splatnosť odmeny, upravuje sa, že je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve, v predpisoch medzinárodnej športovej organizácie alebo v zmluve o profesionálnom vykonávaní športu nedohodlo inak, čiže jednotlivé zväzy si môžu upraviť svoju splatnosť odmeny inak, napríklad podľa predpisov medzinárodnej športovej federácie.  

Profesionálnemu športovcovi vznikne oproti súčasnému stavu nová povinnosť, platiť si poistné podľa osobitných predpisov - zákona o zdravotnom poistení a zákona o sociálnom poistení v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby, rovnako si bude športovec povinný sám zdaňovať aj svoj príjem zo zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.  

S cieľom zvýšenia právnej istoty sa dopĺňa, že dohoda o skončení zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

Úprava prináša novú formuláciu okamžitého skončenia profesionálneho vykonávania športu. Primárne postavenie má kolektívna zmluva a predpisy národného športového zväzu, ak určujú v prospech športovca inak, až subsidiárne postavenie má zmluva o profesionálnom vykonávaní športu. Dochádza k úprave okamžitého skončenia zmluvného vzťahu pri nevyplatení odmeny za športovú činnosť.  

Pojem dovolenka sa nahrádza inštitútom čas na regeneráciu. Navrhuje sa zvýšenie počtu dní na regeneráciu z 20 kalendárnych dní na 28 kalendárnych dní za kalendárny rok. Čas na regeneráciu je súčasťou vykonávania športovej činnosti športovcom a je platený športovým klubom, keďže regenerácia tvorí neoddeliteľnú súčasť podávania športového výkonu.  

Po novom sa upravujú aj prekážky v práci na strane športovej organizácie a na strane športovca.

Navrhuje sa rozšíriť zmluvné typy o dohodu o vykonávaní športovej činnosti tak, aby sa vzťahovala aj na športovca, čím sa umožní uzatvárať takúto dohodu aj so športovcami mladšími ako 18 rokov, ako aj s amatérskymi športovcami, ktorí nie sú k dispozícii športovej organizácii počas celého dňa. Navrhovaná úprava iba rozširuje doterajšiu pôsobnosť zmluvy o výkone činnosti športového odborníka aj na amatérskeho športovca, inak ostáva úprava rovnaká ako doposiaľ a zmenila názov na dohodu, aby sa zdôraznil amatérsky charakter tejto činnosti, že nejde o hlavnú zárobkovú činnosť športovca alebo športového odborníka. Dôležité je zachovanie charakteru iného pracovnoprávneho vzťahu, a to z dôvodu, že športová činnosť sa vykonáva najmä počas víkendov a ostatné dohody v zmysle Zákonníka práce majú napr. právo na víkendové príplatky a v prípade dohôd o vykonávaní športovej činnosti právo na takéto príplatky nevzniká. Táto skutočnosť zároveň kompenzuje výhodu tohto typu dohody, že je možné ju uzavrieť až na 30 hodín do mesiaca, čo však zároveň vyplýva z osobitného charakteru športovej činnosti, a teda absolvovania jedného až dvoch tréningov a zápasu počas týždňa, čo je bežná prax v športe. Týmto sa tiež odlišuje športová činnosť podľa dohody o vykonávaní športovej činnosti od bežných dohôd podľa Zákonníka práce.

Vypúšťa sa zmluva o príprave talentovaného športovca, v nadväznosti na zrušenie inštitútu talentovaného športovca, vypúšťa sa zmluva o amatérskom vykonávaní športu, ako aj vykonávanie športu bez zmluvy.

Zavádza sa tiež nová typová zmluva o náhrade za stratu času športového odborníka. Uvedeným sa zároveň nahrádza inštitút náhrady straty času športového odborníka, ktorý vykonával svoju činnosť podľa doterajšej úpravy v režime dobrovoľníka.


LP/2022/345 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony