Počítačom implementované vynálezy (softvérové patenty)

Samotné programy počítačov sa nepovažujú za patentovateľné vynálezy, sú výslovne z patentovateľnosti vylúčené a to v rozsahu, v akom sa patentová prihláška na ne vzťahuje. Táto zákonná výluka, ktorú nájdeme tak v SK patentovom zákone, ako aj v Európskom patentovom dohovore, však neznamená, že by boli z patentovej ochrany úplne vylúčené akékoľvek tzv. počítačom implementované vynálezy (angl. Computer-Implemented Inventions – CII). Práve naopak, počet európskych patentových prihlášok podaných na Európskom patentovom úrade, ktorých predmetom sú počítačom implementované vynálezy, z roka na rok rekordne rastie a v roku 2022 po prvý krát presiahol 15.000 (z celkovo takmer 220.000 prihlášok), z toho 36% z USA, 15% z Číny, po 8% z Nemecka a Japonska a 6% z Južnej Kórei.  

Počítačom implementované vynálezy sú také vynálezy, ktoré zahŕňajú využitie počítača, počítačovej siete alebo iného programovateľného zariadenia, kde jeden alebo viacero znakov je vykonávaný úplne alebo sčasti prostredníctvom počítačového programu. 

Základným predpokladom patentovateľnosti je tzv. technickosť, resp. technický charakter, čo v prípade počítačom implementovaných vynálezov znamená, že počítačový program - po spustení na počítači - musí vytvárať určitý technický účinok (efekt). Nepostačuje v tomto smere napr. automatickosť ako vlastná podstata každého počítačového programu a ani samotné aktivovanie príslušných elektrických obvodov v hardvéri, čo je základným predpokladom fyzikálneho vzťahu medzi softvérom a hardvérom. 

Počítačové programy pri spracúvaní dát pracujú s rôznymi matematickými metódami, ktoré sú tiež výslovne vylúčené z patentovateľnosti. Technický účinok takýchto počítačom implementovaných vynálezov musí byť konkrétny a nielen hypotetický, napr.  

  • riadenie procesu chladenia ocele,  

  • určenie potrebného počtu prejazdov zhutňovacieho stroja na dosiahnutie požadovanej hustoty materiálu na základe meraní,  

  • vylepšenie alebo analýza digitálneho zvuku, obrazu alebo videa, napr. odstránenie šumu, detekcia osôb v digitálnom obraze, odhad kvality prenášaného digitálneho zvukového signálu,  

  • rozpoznávanie reči, napr. mapovanie rečového vstupu na textový výstup, 

  • kódovanie údajov na spoľahlivý a/alebo efektívny prenos alebo ukladanie (a zodpovedajúce dekódovanie), 

  • šifrovanie/dešifrovanie alebo podpisovanie elektronickej komunikácie; generovanie kľúčov v kryptografickom systéme RSA, 

  • určenie energetického výdaja subjektu spracovaním údajov získaných z fyziologických snímačov, 

  • stanovenie odhadu genotypu na základe analýzy vzoriek DNA, ako aj stanovenie intervalu spoľahlivosti tohto odhadu s cieľom kvantifikovať jeho spoľahlivosť, 

  • stanovenie lekárskej diagnózy pomocou automatizovaného systému spracúvajúceho fyziologické merania. 

Posúdenie technickosti počítačom implementovaných vynálezov nie je jednoduché a predstavuje len jeden prvok v komplexnej procedúra hodnotenia patentovateľnosti. V ďalšom príspevku si povieme viac o typoch a formuláciách patentových nárokov, ktoré môžu slúžiť na efektívnu ochranu počítačom implementovaných vynálezov.


https://www.sfera.sk/media/229205/dusevne-vlastnictvo.pdfhttps://new.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2023/j.htmlhttps://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_webinar_reg_ip_22/wipo_webinar_reg_ip_22_3.pdfhttps://new.epo.org/en/statistics-centre#/technologyfields