Potvrdené NS SR! Pri výkone záložného práva dobrovoľnou dražbou premlčacia doba neplynie

Najvyšší súd SR sa v jednom zo svojich nedávnych rozhodnutí zaoberal otázkou, či uplatnením záložného práva predajom zálohu na dobrovoľnej dražbe nastáva spočívanie premlčacej doby práva na výkon záložného práva.

Predovšetkým si treba uvedomiť, že právo na výkon záložného práva je majetkovým právom, ktoré sa môže premlčať vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe, ktorá plynie odo dňa, kedy sa záložné právo mohlo vykonať po prvý raz, teda po márnom uplynutí splatnosti zabezpečenej pohľadávky. Trojročná premlčacia doba sa uplatní aj v prípade, že záložné právo zabezpečuje pohľadávku z obchodnoprávneho vzťahu.

Záložný veriteľ môže výkon záložného práva uplatniť troma spôsobmi: (i) uspokojiť sa spôsobom určeným v záložnej zmluve, (ii) predať záloh na dobrovoľnej dražbe, alebo (iii) domáhať sa uspokojenia predajom zálohu v exekúcii. Všetky tri spôsoby sú rovnocenné.

Občiansky zákonník v § 112 upravuje, že ak veriteľ v rámci premlčacej doby uplatní právo na súde alebo u iného príslušného orgánu a v začatom konaní riadne pokračuje, premlčacia doba od tohto uplatnenia po dobu konania neplynie. Typickým prípadom je napr. uplatnenie práva na peňažné plnenie žalobou na súde.

V prípade uplatnenia výkonu záložného práva na dobrovoľnej dražbe sa však záložný veriteľ so svojím právom neobracia na súd ani na iný orgán verejnej moci. Záložný veriteľ, po upovedomení záložcu a dlžníka o začatí výkonu záložného práva, s uvedením zvoleného spôsobu, podá dražobníkovi návrh na uskutočnenie dražby, uzavrie s dražobníkom zmluvu o vykonaní dražby, na základe čoho dražobník organizuje a vykoná dražbu.

Dražobník nie je orgánom verejnej moci, ale súkromnou osobou – podnikateľom.  Najvyšší súd SR však zdôraznil, že ide o subjekt, ktorému zákon zveruje oprávnenie zrealizovať právo záložného veriteľa na výkon záložného práva, a preto ho možno považovať za iný príslušný orgán v zmysle § 112 Občianskeho zákonníka. Z toho potom plynie, že začatie dražobného konania, v ktorom záložný veriteľ ako navrhovateľ dražby „riadne pokračuje“ (teda nemarí ho), spôsobuje, že premlčacia doba vo vzťahu k záložnému právu neplynie.


Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR č. 3/2023