POZOR! Prihlášky do konkurzu AXE Capital Group: 19. september 2023!

Dňa 5. augusta 2023 bol vyhlásený konkurz na spoločnosť AXE Capital Group SE zo strany Mestského súdu Košice. Veritelia musia doručiť prihlášky svojich pohľadávok, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate do 19. septembra 2023.

Prihláška pohľadávky sa podáva u správcu elektronicky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky správcu a musí byť autorizovaná. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

Prihláška musí obsahovať základné náležitosti prihlášky (napr. právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty), inak sa na prihlášku neprihliada.  K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Osobitnou otázkou je podanie prihlášky pohľadávky, resp. súhrnnej prihlášky pohľadávok.

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.

Radi Vám pomôžeme s podaním prihlášky ako sme už pomohli aj iným našim klientom, nakoľko sa jedná o značne formálny proces a v prípade nedodržania stanovených náležitostí sa nebude na takú prihlášku pohľadávky prihliadať.

Neváhajte nás osloviť elektronicky: konkurz.axe@bch.sk alebo prostredníctvom telefónneho čísla +421.948.553.160. Pripraviť si je potrebné najmä zmluvy uzatvorené so spoločnosťou AXE Capital Group SE.