Tulčík – MIRRI – ÚVO: o jednom rozhodnutí a prekvapivom správaní MIRRI

V máji 2023 rozvírilo vody verejného obstarávania a Európskych fondov rozhodnutie Rady ÚVO č. 9000-9000/2022, 9004-9000/2022 (ďalej len „Rozhodnutie“). Rozhodnutie sa týka projektu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti „„Tulčicko – Terniansky skupinový vodovod“. Projekt je/má byť spolufinancovaný z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Výška oprávnených výdavkov v rámci projektu je cca 4.000.000,- €.

Zmluva o poskytnutí NFP bola uzatvorená v roku 2018. Verejné obstarávanie začalo v roku 2020. MIRRI podalo podnet na kontrolu ÚVO v roku 2021.  Prvostupňové rozhodnutie bolo vydané v roku 2022. Druhostupňové Rozhodnutie bolo vydané v máji 2023. Oprávnené obdobie IROP končí v decembri 2023.

Rozhodnutie bolo vydané na základe odvolania vodárenskej spoločnosti, ktorá sa odvolala proti prvostupňovému rozhodnutiu ÚVO č. 9442-6000/2021-OD/6, 9448-6000/2021-OD/6, 10952-6000/2021- OD/7 zo dňa 07. 06. 2022, ktorým ÚVO nariadil vodárenskej spoločnosti zrušiť verejné obstarávanie.

ÚVO prvostupňové rozhodnutie odôvodnilo tým, že vodárenská spoločnosť v priebehu roku 2020 vyhlásila 3 samostatné verejné obstarávania na podlimitné zákazky: 1) „Tulčicko – Terniansky skupinový vodovod“, 2) „Košická Polianka – vodovod“, 3) „Fintice – kanalizácia“.

ÚVO dospel k záveru, že vodárenská spoločnosť rozdelila umelým spôsobom zákazku na 3 samostatné zákazky, čím sa tak mala vyhnúť prísnejšiemu postupu zadávania zákazky, ktorá by bola v prípade spojenia nadlimitná.

ÚVO v prípade týchto samostatných podlimitných zákaziek skúmal ich časovú, vecnú, miestnu, funkčnú súvislosť.

Časová súvislosť bola podľa ÚVO daná tým, že podlimitné zákazky boli vyhlásené v priebehu 5 mesiacov v roku 2020.

Miestna súvislosť bola podľa ÚVO daný tým, že zákazky mali byť realizované v rámci regiónu miestnej pôsobnosti vodárenskej spoločnosti.

Vecná/funkčná súvislosť bola podľa ÚVO daný tým, že sa malo jednať výlučne o uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru.

Vodárenská spoločnosť podala odvolanie proti prvostupňovému rozhodnutiu, kde namietala neexistenciu akejkoľvek súvislosti medzi jednotlivými podlimitnými zákazkami.

Rada v priebehu odvolacieho konania identifikovala potrebu zodpovedania odborných otázok, a zabezpečila vyhotovenie odborného vyjadrenia znalca v odbore stavebníctvo a v odvetviach vodné stavby a líniové stavby.

Rada dospela k záveru, že existuje časová a miestna súvislosť medzi zákazkami. V tejto časti sa Rada stotožnila so závermi ÚVO v prvostupňovom rozhodnutí.

Rada sa však nestotožnila so záverom ÚVO o vecnej/funkčnej súvislosti medzi zákazkami, pričom vychádzala zo záverov znalca. Rada dospela k záveru, že vodovody a kanalizácie majú iný účel, uplatňujú sa pri nich odlišné normy, montážne schémy, stavebné postupy. Tieto zákazky nie sú prepojené, sfunkčnenie jednej stavby neovplyvňuje funkciu inej stavby. Ide o samostatné funkčné celky, ktoré plnia svoju funkciu nezávisle od seba, tzn. aj prípadným samostatným sfunkčnením len jednej stavby. Rozdiely znalec skonštatoval aj pri zákazke č. 1) a 2), kde súčasťou jednej zákazky bola aj výstavba vodojemu, čerpacej stanice a napojenia na NN sieť, avšak v rámci druhej zákazky bolo predmetom iba vodovodné potrubie.

Podmienky časovej, miestnej, vecnej/funkčnej súvislosti musia byť splnené kumulatívne, aby bolo možné konštatovať potrebu spojenia viacerých zákaziek do jednej.

Rada ÚVO tak zmenila prvostupňové rozhodnutie tak, že konanie zastavila. Vodárenská spoločnosť sa tak nedopustila porušenia predpisov verejného obstarávania, čo je potvrdené právoplatným rozhodnutím ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť verejného obstarávania.

Predseda ÚVO ako člen Rady ÚVO pripojil k Rozhodnutiu odlišné stanovisko, ktoré však na právne účinky druhostupňového rozhodnutia nemá žiaden vplyv.

Bolo by dôvodné očakávať, že po 3 ročných peripetiách s verejným obstarávaním je už všetko na dobrej ceste, avšak opak je pravdou.

Z dôvodu 3 ročného trvania konania na ÚVO je objektívne už nemožné realizovať projekt, lebo nie je možné vykonať stavebné práce do konca obdobia oprávnenosti.

Navyše, MIRRI stále zastáva názor, že vodárenská spoločnosť porušila predpisy verejné obstarávania a plánuje udeliť vodárenskej spoločnosti korekciu (predpokladá sa 25 %), a to napriek právoplatnému rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy. MIRRI a jeho sprostredkovateľský orgán zastáva názor, že nie sú viazaní rozhodnutím ÚVO. Je však potrebné zdôrazniť, že úplne absentuje uvedenie úvahy, na základe ktorej dospelo MIRRI k takému záveru. Je to rovnaká situácia, keby sa MIRRI necítilo viazané právoplatným rozsudkom súdu, či niekto spáchal trestný čin, alebo rozsudkom súdu, ktorého meritom je rozhodnutie o vlastníckom práve.

V takomto absurdnom prístupe MIRRI k záväznosti právoplatného rozhodnutia ÚVO sa natíska otázka, či by prístup MIRRI bol rovnaký v prípade, ak by ÚVO právoplatným rozhodnutím konštatovalo porušenie predpisov verejného obstarávania, ale ÚVO by sa týmto rozhodnutím necítilo viazané.

Takže MIRRI nielenže dalo podnet na výkon overenia postupu verejného obstarávania, čím sa oddialia realizácia projektu o 3 roky, ale ešte nie je ani len ochotné rešpektovať právoplatné rozhodnutie ÚVO. Oddialením realizácie projektu tak došlo k objektívnej nemožnosti splnenia záväzku vodárenskej spoločnosti v zmysle Zmluvy o NFP.

Výsledkom konania MIRRI je stav, keď nedôjde k vyčerpaniu prostriedkov NFP (čo len navyšuje už aj tak nízke čerpanie fondov z EÚ v rámci podmienok SR), obyvatelia dotknutých obcí stále nemajú vodovod, zbytočne uplynulo 5 rokov od uzatvorenia Zmluvy o NFP, a MIRRI odmieta rešpektovať právoplatného rozhodnutie ÚVO a je odhodlané udeliť vodárenskej spoločnosti ešte aj korekciu.

Natíska sa otázka, prečo MIRRI neposkytlo NFP bez ohľadu na výsledok záveru konania na ÚVO, lebo v konečnom dôsledku by bolo možné vykonať kontrolu verejného obstarávania po podpise zmluvy s víťazným uchádzačom a následne si uplatňovať nároky z korekcie, ak by ÚVO dospelo k záveru, že predpisy VO boli porušené. Ale vodovod by už pre ľudí bol aspoň postavený. Takto nemajú ľudia v dotknutých obciach vodovod a MIRRI má nevyčerpané prostriedky.

Zatiaľ to vyzerá na vymáhanie náhrady škody spôsobenej MIRRI za zmarenie účelu zmluvy o NFP.....