Zákaz zmlúv vo verejnom obstarávaní s vybranými subjektami! Hrozia vysoké pokuty...

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO“) v súvislosti s veľkou novelou zákona o verejnom obstarávaní prijal všeobecné metodické usmernenie k § 11 ZVO vo vzťahu k verejným funkcionárom, ktorým má za cieľ poskytnúť návod na postup pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa (ďalej ako „obstarávatelia“) pri zisťovaní skutočností podľa § 11 ZVO.  

Na úvod je potrebné objasniť znenie § 11 ZVO, podľa ktorého majú obstarávatelia zákaz uzatvoriť zmluvu so subjektami uvedenými v tomto ustanovení. Obstarávateľ má tak povinnosť pred uzatvorením zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, overiť či úspešný uchádzač a aj jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora, sú v tomto registri zapísaní a či sa nejedná o subjekty, s ktorými nesmie uzatvoriť zmluvu.  

Novelou, táto povinnosť zostáva naďalej zachovaná, ale zákonodarca s cieľom zvýšenia transparentnosti verejného obstarávania a eliminácie rizika možného konfliktu záujmov alebo ovplyvňovania verejného obstarávania novelizoval § 11 ods. 1 ZVO a doplnil ho o zoznam konečných užívateľov výhod zapísaných v registri partnerov verejného sektora, s ktorými obstarávatelia nemôžu uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu.

V prípade porušenia povinnosti vyplývajúcej z § 11 ZVO je v zákone priamo zakotvená deliktuálna zodpovednosť obstarávateľov v rozšírenom § 182 ods. 1 písm. d) ZVO, podľa ktorého ÚVO uloží obstarávateľovi pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny.

ÚVO, prijatým všeobecným metodickým usmernením s poukazom na zákonné znenie ako aj proporcionalitu, špecifikoval postup pre obstarávateľov, ako by mali postupovať pre splnenie si svojich povinností v súlade s § 11 ZVO. Z tohto hľadiska nebude prípustná obrana obstarávateľov, že nemali možnosť vedieť kto je napr. sudcom alebo prokurátorom.

Na účely zisťovania statusu uchádzača a subdodávateľov podľa § 11 ods. 1 písm. c), je dostupná webová stránka transparex.sk, ktorá obsahuje menný zoznam osôb podľa § 11 ZVO. Upozorňujeme, že zoznam nie je fixný (napr. z dôvodu personálnych zmien)je menný a preto odporúčame obstarávateľom zoznam kontrolovať nielen pri uzatvorení zmlúv ale aj počas súťaže. V prípade, ak by sa na zoznam konečného užívateľa výhod dostala osoba podľa § 11 písm. c) ZVO, obstarávatelia sú povinní vyzvať uchádzača na výmenu subdodávateľa, prípadne môžu od zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody odstúpiť, alebo môžu uchádzača vylúčiť, pokiaľ nedôjde k odstráneniu nedostatku..

Problematika verejného obstarávania patrí medzi právne odvetvia, ktorým sa naša advokátska kancelária venuje a poskytuje v ňom právne poradenstvo. V prípade ďalších otázok k § 11 Zákona o VO nás neváhajte kontaktovať.


Zákon č. 395/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k § 11 ZVO