Zvrat v kauze značky "NEHERA" až na Všeobecnom súde EÚ

Všeobecný súd EÚ začiatkom leta vydal zaujímavý rozsudok vo veci ochrannej známky EÚ "NEHERA", ktorá podľa EUIPO údajne mala byť registrovaná v zlej viere. Súd však bol iného názoru (citujeme z bodov 68 až 70 rozsudku):

"68 ... nemožno vylúčiť, že za určitých osobitných okolností by opätovné použitie staršej ochrannej známky, ktorá mala kedysi dobré meno, alebo mena kedysi známej osoby mohlo vyvolať falošný dojem o kontinuite alebo dedičskom vzťahu s touto staršou ochrannou známkou alebo s touto osobou. Tak by to mohlo byť najmä v prípade, ak prihlasovateľ ochrannej známky vystupuje v príslušnej skupine verejnosti ako právny alebo hospodársky nástupca majiteľa staršej ochrannej známky, hoci medzi majiteľom staršej ochrannej známky a prihlasovateľom ochrannej známky neexistuje žiadny vzťah kontinuity alebo dedičský vzťah. Takúto okolnosť by bolo možné zohľadniť na účely prípadného preukázania nekonania prihlasovateľa ochrannej známky v dobrej viere a následného konštatovania neplatnosti novej ochrannej známky ... .

69     V prejednávanej veci je však najprv potrebné uviesť, že odvolací senát nezaložil svoje úvahy na úmysle žalobcu vyvolať falošný dojem o kontinuite alebo dedičskom vzťahu medzi svojím podnikom a podnikom pána Jana Neheru.

70     Ďalej a v každom prípade nebolo preukázané ani tvrdené, že žalobca sa odvolával na príbuzenský vzťah s pánom Janom Neherom alebo že sa prezentoval ako dedič a právny nástupca pána Jana Neheru alebo jeho podniku. Okrem toho žalobca sa tým, že uviedol, že obnovil a oživil ochrannú známku, ktorá bola v rozkvete v 30. rokoch 20. storočia, skôr snažil presvedčiť o prerušení, a teda o neexistencii kontinuity medzi činnosťou pána Jana Neheru a jeho vlastnou činnosťou. Preto sa nezdá, že by sa žalobca úmyselne snažil vytvárať falošný dojem o kontinuite alebo dedičskom vzťahu medzi svojím podnikom a podnikom Jana Neheru.".

Jednoznačne súhlasíme, že posudzovanie tzv. zlej viery prihlasovateľa nesmie byť bezbrehé a vždy musí byť založené na dôkazoch - púhe domnienky či hypotetické konštrukcie nestačia. Prezumovať v súčasnosti známosť pôvodnej značky "NEHERA", ktorá bola na území SR používaná naposledy pred cca. 80-90 rokmi, bol pre EUIPO už príliš tenký ľad. A vidíme tiež, ako dôležité je úprimné prezentovanie novej značky, bez vytvárania falošného dojmu kontinuity a bez zavádzania verejnosti.

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=req&pageIndex=1&docid=262324&part=1&doclang=SK&text=&dir=&occ=first&cid=698151