Home office, domácka práca alebo telepráca?

V súčasnosti sa stále častejšie stretávame s pojmom „home office“, a spolu s ním aj s inštitútmi ako permanentný „home office“, „home office ako benefit a podobne. 

V prvom rade je potrebné odlišovať prácu prostredníctvom „home office“ a domácku prácu resp. teleprácu. Pojem „home office“ explictine v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonníku práce v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZP“) nie je upravený, a ani žiadnym iným pracovnoprávnym predpisom. Jeho definíciu môžeme len odvodiť s poukázaním na rozdiely medzi krátkodobým, nepravidelným výkonom práce z domácnosti (ktorý môžeme v zásade pomenovať ako „home office“) a dlhodobým (pravidelným) výkonom práce z domácnosti, ktorý spĺňa definičné znaky tvz. domáckej práce a telepráce podľa § 52 ZP. 

V súlade s § 52 ods. 1 zákona ZP „Ak sa práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca, ide o 

a)  domácku prácu, 

b)  teleprácu, ak sa práca vykonáva s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku.“ 

Ako sme uviedli vyššie okrem pojmu domácka práca a telepráca (ako ZP definované a používané inštitúty) poznáme aj pojem práca z domu alebo tzv. „home office“.  

Podľa  § 52 ods. 2 ZP „Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje.“ 

Rozdiel medzi domáckou prácou resp. teleprácou a „home office“ spočíva najmä primárne v tom, že domácka práca a telepráca musia byť pravidelné, majú stálu povahu, zatiaľ čo „home office“ má príležitostný, nepravidelný charakter. Pravidelnosť neznamená, že práca z domácnosti sa musí vykonávať v rozsahu celého ustanoveného (určeného) týždenného pracovného času, práca z domácnosti (domácka práca/telepráca) sa môže vykonávať aj v dohodnutom rozsahu, ktorý je časťou ustanoveného (určeného) týždenného pracovného času (napr. jeden, dva dni v týždni). 

Pre domácku prácu alebo teleprácu platí, že: 

 1. jedná sa o prácu, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca (domácka práca), resp. ak sa práca vykonáva s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku (telepráca), 

 2. domácka práca a telepráca musia byť pravidelné, majú stálu povahu, 

 3. za domácnosť zamestnanca na účely výkonu domáckej práce a telepráce sa považuje dohodnuté miesto výkonu práce mimo pracoviska zamestnávateľa, 

 4. na výkon domáckej práce alebo telepráce sa vyžaduje dohoda zamestnávateľa so zamestnancom v pracovnej zmluve, teda v prípade jestvujúcich zamestnancov pôjde o zmenu pracovnej zmluvy, 

 5. v pracovnej zmluve možno dohodnúť, že domácka práca alebo telepráca sa v celom rozsahu alebo sčasti bude vykonávať na mieste, ktoré si zamestnanec určí, ak to povaha práce umožňuje,  

 6. v pracovnej zmluve možno dohodnúť aj rozsah domáckej práce alebo telepráce alebo minimálny rozsah výkonu práce zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa, ak sa domácka práca alebo telepráca nemá vykonávať len z domácnosti zamestnanca, 

 7. zamestnávateľ je povinný prijať pri domáckej práci alebo telepráci vhodné opatrenia v zmysle § 52 odsek 8 ZP, 

 8. zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu sa nesmie zvýhodniť alebo obmedziť v porovnaní s porovnateľným zamestnancom s miestom výkonu práce na pracovisku zamestnávateľa. 

Pre „home office“ platí, že: 

 1. „home office“ má príležitostný, nepravidelný charakter, teda jedná sa  o prácu, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje, 

 2. za domácnosť zamestnanca sa považuje dohodnuté miesto výkonu práce mimo pracoviska zamestnávateľa, 

 3. v prípade „home office“ sa explicitne nevyžaduje dohoda zamestnávateľa so zamestnancom v pracovnej zmluve, 

 4. v súvislosti s COVID 19 bola prijatá novela ZP, ktorá stanovila v § 250b ZP OSOBITNÉ USTANOVENIA V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE, NÚDZOVÉHO STAVU ALEBO VÝNIMOČNÉHO STAVU, a to na čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní. Počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom podľa osobitného predpisu získal zamestnávateľ právo nariadiť zamestnancovi prácu formou „home office“ za predpokladu, že to dohodnutý druh práce umožňuje. Rovnako zamestnanci získali právo vykonávať práce zo svojej domácnosti, ak to  dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré by neumožňovali výkon práce z domácnosti, 

 5. úprava „home office“ môže vyplývať z pracovnej zmluvy, internej smernice alebo vnútropodnikového predpisu s pravidlami pre „home office“. Pri výbere miesta vykonávania práce formou „home office“ je potrebné zohľadniť okrem iného aj charakter vykonávanej práce. Miesto na výkon práce musí byť vhodné alebo prispôsobené aj so zreteľom na dodržiavanie predpisov BOZP. 

V prípade, ak by malo ísť o „permanentnú“ prácu z domácnosti, potom by nešlo o tvz. „home office“, ale by bolo nutné aplikovať ustanovenia v zmysle § 52 ZP o domáckej práci, resp. telepráci, teda stanoviť a dojednať podmienky výkonu telepráce resp. domáckej práce, prijať vhodné opatrenia v zmysle § 52 odsek 8 ZP a dbať nato, že zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu sa nesmie zvýhodniť alebo obmedziť v porovnaní s porovnateľným zamestnancom s miestom výkonu práce na pracovisku zamestnávateľa. V prípade nepravidelne, príležitostnej práce z domácnosti, „home office“, úprava „home office“ môže vyplývať z pracovnej zmluvy, internej smernice alebo vnútropodnikového predpisu s určenými pravidlami pre „home office“.