Jednoduchšie zamestnávanie cudzincov

Od 1. apríla 2022 nadobudli účinnosť dve nariadenia vlády SR (Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 520/2021 Z. z. z 8.12.2021 o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. z 14.12.2021 o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín), ktoré zjednodušili prístup občanov tretích krajín na náš pracovný trh. Cieľom týchto nariadení je selektívne otvoriť trh práce pre vybrané skupiny zamestnancov z cudziny. Regulovaná mobilita cudzincov za prácou v Slovenskej republike má kompenzovať nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na trhu prostredníctvom udelenia národných víz. Regulácia pracovnej mobility z tretích krajín je zabezpečená stanovením kvót pre jednotlivé povolania. Výber krajín vychádza zo štatistických údajov o najčastejších krajinách pôvodu občanov tretích krajín v predmetných povolaniach a tiež z kultúrnej a jazykovej blízkosti.

Nariadenia výrazne zjednodušia a skrátia procesy získania pracovného povolenia a povolenia na pobyt pre potenciálnych zamestnancov v profesiách s chýbajúcou pracovnou silou. Nariadenia sa týkajú nasledujúcich pracovných pozícii:

a) vodič autobusu, spolu v počte najviac 150 národných víz,

b) vodič ťažkého nákladného vozidla, kamiónu (medzinárodná doprava + vnútroštátna doprava), spolu v počte najviac 1 770 národných víz,

c) vysokokvalifikovaní vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci ako riadiaci pracovníci (financie, ľudské zdroje, priemysel, stavebníctvo, lesníctvo, zdravotná starostlivosť, stratégia a plánovanie, výskum a vývoj, obchod a marketing, reklama a styk s verejnosťou, doprava logistika a poštové služby, výchova a vzdelávanie, informačné a komunikačné technológie, sociálna starostlivosť, starostlivosť o starších ľudí), ďalej v profesiách s pridanou hodnotou v oblasti zdravotníctva, vedy a výskumu, či IT sektora; ak dosiahli vysokoškolské vzdelanie (konkrétny zoznam zamestnaní s vysokou pridanou hodnotou pre hospodárstvo SR je uvedený v Prílohe č. 2 k nariadeniu vlády č. 521/2021 Z. z.), spolu v počte najviac 3 000 národných víz.

Národné víza pre profesie podľa písmen a) a b) môžu byť udelené občanom Ukrajiny, Srbska, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Severomacedónskej republiky, Čiernej Hory, Gruzínska, Moldavska a Arménska.

Národné víza pre profesie podľa písmen c) môžu byť udelené štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú absolventmi vysokoškolského štúdia druhého stupňa vysokej školy v SR alebo ČR alebo vysokoškolského štúdia vysokej školy uvedenej v Prílohe č. 2 k nariadeniu vlády č. 521/2021 Z. z. alebo ekvivalentného vzdelania podľa európskeho kvalifikačného rámca z výskumnej inštitúcie uvedenej v Prílohe č. 2 k nariadeniu vlády č. 521/2021 Z. z.

Národné víza sa udeľujú na účel zamestnania na čas trvania zamestnania, najviac na obdobie jedného roka (platí pre zamestnancov uvedených pod písmenom a, b a c), prípadne je možné udeliť národné vízum aj na účel hľadania si zamestnania na obdobie 90 dní (platí len pre zamestnancov uvedených pod písmenom c).

Udeliť národné vízum je možné štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak nemá v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt alebo nemá podanú žiadosť o prechodný pobyt.

Štátny príslušník tretej krajiny počas trvania platnosti udeleného národného víza nesmie byť v pracovnom pomere alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u iného zamestnávateľa alebo v inom zamestnaní, než na aké mu bolo udelené národné vízum. Národné vízum nie je možné udeliť opätovne.

Po udelení víz (až do vyčerpania kvót), budú môcť byť vybrané pracovné miesta obsadené štátnym príslušníkom tretej krajiny bez udeleného prechodného pobytu na účel zamestnania, ale zamestnávateľ bude mať v uvedených prípadoch informačnú povinnosť prostredníctvom informačnej karty pri vzniku ako aj zániku pracovného pomeru.


Zdroje:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 520/2021 Z. z. z 8.12.2021 o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 521/2021 Z. z. z 14.12.2021 o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín