Tankovacia karta a banková karta vs. hmotná zodpovednosť zamestnanca

V súčasnosti majú zamestnanci bežne „zverené“ prístupové karty a kľúče od kancelárií. Nezriedka majú zamestnanci k dispozícií aj rôzne firemné karty ako napríklad firemné tankovacie karty, prípadne firemné bankové karty a pod. Ako riešiť zodpovednosť zamestnancov v takých prípadoch?  

Podľa § 182 ods. 1 Zákonníka práce v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZP“) „Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť).“ 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že dohoda o hmotnej zodpovednosti je relevantná len v prípade, ak zamestnancovi sú zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať (napríklad finančná hotovosť, ceniny, kolky, tovar na sklade, stravné lístky a pod.).  

Prístupová karta a kľúč od kancelárie nie sú hodnotami určenými na obeh alebo obrat, ktoré je povinný zamestnanec vyúčtovať. Preto v tomto prípade dohoda o hmotnej zodpovednosti nie je relevantná, a v prípade jej uzavretia by bola neplatná. V prípade straty prístupovej karty alebo kľúčov od kancelárie by sa mohlo jednať o zodpovednosť za stratu zverených predmetov v zmysle § 185 ZP na základe písomného zverenia zamestnancovi, primárne však podľa tohto ustanovenia sa jedná o zodpovednosť zamestnanca  za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia. Skôr by sme sa mohli prikloniť k všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu. 

Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.  Zamestnanec zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom. Ďalej tiež platí, že zamestnanec je povinný si počínať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu. Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje. 

Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Toto obmedzenie neplatí, ak ide o osobitnú zodpovednosť zamestnanca podľa § 182 až 185 ZP alebo ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných látok alebo psychotropných látok. Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom. 

Pokiaľ sa týka používania firemnej tankovacej karty alebo firemnej bankovej karty, tu sa prikláňame k záveru, že je možné v tomto prípade uzavrieť so zamestnancom dohodu o hmotnej zodpovednosti. Takéto firemné karty sú identifikované svojím číslom a zo samotnej povahy takýchto kariet je zrejmé, že ide o zverené hodnoty a zamestnanec potom zodpovedá za schodok na zverených hodnotách. Napríklad v prípade tankovacej karty č. XY by bola daná zodpovednosť zamestnanca za schodok, ktorý vznikol čerpaním pohonných hmôt na túto konkrétnu tankovaciu kartu nad rámec odôvodneného tankovania. 

V prípade zverených hodnôt na základe dohôd o hmotnej zodpovednosti je toto pre zamestnávateľa výhodné, pretože pri tomto type osobitnej zodpovednosti ho neťaží dôkazné bremeno v otázke zavinenia, ktoré sa predpokladá, a tiež sa nahrádza celá skutočná škoda. 


Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce